Mutaatiot

Uutta ja ajankohtaista

BBC America; Julkaistu 13.2.2019


Perimä voi muuttua monella eri tavalla.

Netistä  (OpenStax- materiaali artikkelin lopussa)

Geenimutaatiot ja pistemutaatiot

Pistemutaation tapahtumatavat ja seuraukset; Download for free at http://cnx.org/contents/e42bd376-624b-4c0f-972f-e0c57998e765@6.1.; Creative Commons Attribution License 4.0 license.

Esimerkki:

Kromosomimutaatiot

De­le­ti­on;By Mir­mil­lon at fr.wiki­pe­dia [Pub­lic do­main], from Wi­ki­me­dia Com­mons

Kromosomistomutaatiot

 • yksittäistä kromosomia poikkeva määrä (ei siis 2)

Kromosomien epänormaali asettuminen meioosin I tai II keskivaiheessa johtaa sukusoluissa siihen, että yksi kromosomi puuttuu (n-1) tai samaa kromosomia on kolme (n+1); Download for free at http://cnx.org/contents/e42bd376-624b-4c0f-972f-e0c57998e765@6.1.; Creative Commons Attribution License 4.0 license.

 

Down Synd­ro­me Ka­ryo­ty­pe. from en: with same file name; By Cour­te­sy: Na­ti­o­nal Hu­man Ge­no­me Re­se­arch Ins­ti­tu­te (Hu­man Ge­no­me Pro­ject) [Pub­lic do­main], via Wi­ki­me­dia Com­mons


Seuraavissa OpenStax- materiaaleissa on osittain samoja sisältöjä ja kuvia

OpenStax; Microbiology

OpenStax; Biology

 

Share

DNA eli deoksiribonukleiinihappo

Uutta ja ajankohtaista

 • DNA:ssa perimän universaali koodi perustuu sen neljään emäkseen ja niiden pariutumiseen kaksoismolekyylissä: A-T ja G-C. Tässä vasta julkaistussa artikkelissa selostetaan tutkimuksia, joissa on kemiallisesti valmistettu neljä uutta, keinotekoista emästä. Näin on saatu syntymään “luonnoton” DNA. jossa on siis kahdeksan emästä. Sen mahdollinen toiminta solutasolla avaa sovellusmahdollisuuksia: mm. voisiko sen avulla tuottaa “luonnottomia” mutta käyttökelpoisia proteiineja? DNA:ta on ajateltu maailman valtavan datamassan varastopaikaksi ja tämä keinotekoinen DNA moninkertaistaa mahdollisuuksia tähän. Tulosten perusteella on herätelty ajatuksia siitä, voisiko elämä muualla maailmankaikkeudessa rakentua toisenlaisesta perimän kemiasta kuin mitä tämä ainoa tunnettu, joka perustuu DNA:n neljään emäkseen.

Perimän biokemiallisen olemuksen selvittäminen oli nykyaikaisen biologian kulmakiviä.

 

DNA:n rakenne; Download for free at http://cnx.org/contents/e42bd376-624b-4c0f-972f-e0c57998e765@6.1.; Creative Commons Attribution License 4.0 license.


BioInteractive: (Huom! Koko ruutu)

DNA: n löytämisen ja rakenteen selvittämisen historiaa

 • Molekyyli oli löydetty jo 1869
 • 1944 se kokeellisesti todettiin perinnöllisyyden perusaineeksi
 • 1950 selvisivät sen rakennusaineet
 • 1950- luvulla alkoi tutkimus ”elämän salaisuudesta”
 • Kova kilpailu eri tutkijoiden ja tutkimusryhmien kesken
 • James Watson ja Fancis Crick rakensivat mallin ja julkaisivat tulokset keväällä 1953. Myös Maurice Wilkins osallistui työhön
 • Syntyi vuosikymmenten kärhämä, koska he eivät myöntäneet saaneensa ideoita malliinsa Rosalind Franklinin tutkimuksista.
 • W, W ja C saivat lääketieteen Nobel- palkinnon 1962 ja Franklin olisi siis sen myös ansainnut.

Perimän selvittämisen historiaa; Download for free at http://cnx.org/contents/e42bd376-624b-4c0f-972f-e0c57998e765@6.1.Creative Commons Attribution License 4.0 license.

Netissä:

OpenStax; Microbiology

Share

Vulkanismi

Uutta ja ajankohtaista

YellowstoneNPS; Julkaistu 20.9.2018
Steamboat Geyser erupted for the 19th time in 2018 on Monday, September 17. Enjoy some of the sights and sounds of the world’s tallest active geyser!


Artikkelin sisältö:



Vulkanismiin kuuluvat:

 • Eri tyyppiset tulivuoret
 • Kuumat lähteet
 • Kaasupurkaukset
 • Kuplivat mutalähteet

Vulkanismia

Katso myös artikkelini Teneriffalta: “Tulivuorella”
[Sivun alkuun]



Parhaillaan purkautuvat tulivuoret netissä:


[Sivun alkuun]


Worldmapper- karttoja:

Linkit alla oleviin karttohin selityksineen:

Volcanic Eruptions 2000-2017; Worldmapper.org; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Volcanic Eruptions Deaths 2000-2017; Worldmapper.or; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Volcanic Eruptions Damages 2000-2017; Worldmapper.or; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Volcanic Eruptions Homeless 2000-2017

[Sivun alkuun]


Tapausselostus keväältä 2010: Islannin Eyjafjallajökull- vuoren purkaus

Blogijuttujen koonti:

26.3.2010
Is­lan­nin Ey­jaf­jal­la­jö­kull- jää­ti­kön lie­peil­lä pur­kau­tuu par­hail­laan tuli­vuo­ri. Tuli­vuo­ri on pur­kau­tu­nut vii­mek­si vuon­na 1821-1823 ja sen he­rän­nyt ak­tii­vi­suus yl­lät­ti tut­ki­jat. Nyt pur­kaus on voi­mis­tu­nut ja laa­va­vir­ta va­luu vuo­rel­ta poh­joi­seen laak­soa pit­kin. Vie­lä ei voi­da en­nus­taa, kuin­ka kau­an pur­kaus kes­tää.

Lä­hel­lä tätä vuor­ta on Kat­la- vuo­ri. Sen pur­kaus oli­si pal­jon tu­hoi­sam­pi, kos­ka sen pääl­lä on jää­tik­kö. Sen su­la­mi­nen saat­tai­si joh­taa alu­eel­li­seen ka­tast­ro­fiin.

15.4.2010
Ey­jaf­jöll- tuli­vuo­ren raju pur­kaus on ol­lut tä­män­päi­vän me­di­an pää­uu­ti­nen. Pur­kaus­ta ja sen seu­rauk­sia on  esi­tel­ty mo­nel­ta kan­til­ta, jo­ten täs­sä ei nyt ole mi­tään syy­tä ru­ve­ta jo­tain uut­ta sii­tä vään­tä­mään.

Kuun­te­lin kiin­nos­tu­nee­na, kun vul­ka­nis­miin pe­reh­ty­nyt tut­ki­ja tv-uu­ti­sis­sa sel­vit­ti pur­kauk­sen luon­net­ta ja sitä, mitä tuo “tuh­ka” itse asi­as­sa on. Tämä tuli­vuo­ri pur­kau­tuu jää­ti­kön alla. Sen kuu­mat pur­kaus­tuot­teet su­lat­ta­vat ylä­puo­lel­la ole­vaa jää­tä ja syn­tyy vet­tä höy­rys­tä­vä rä­jäh­dys­mäi­nen pur­kaus. Pur­kaus­kaa­sui­hin se­koit­tuu mm. laa­vas­ta ir­to­via, erit­täin pie­niä la­si­mai­sen te­rä­viä pa­la­sia. Juu­ri nämä ovat erit­täin vaa­ral­li­sia len­to­ko­neil­le, kos­ka ne moot­to­rei­hin tun­keu­tu­es­saan saat­ta­vat su­laa uu­del­leen ja näin ne voi­vat jopa sär­keä moot­to­rit.

16.4.2010
Is­lan­nin tuli­vuo­ren pur­kauk­ses­ta Suo­men­kin pääl­le le­vi­ä­vää tuh­ka­pil­veä on tur­ha tii­rail­la ylös­päin: Ei se var­maan tai­vaal­la ero­tu. Sen si­jaan on ker­rot­tu, että au­ri­gon­las­kut ovat sen joh­dos­ta ta­val­lis­ta vä­rik­kääm­piä.

Pi­ti­hän tätä men­nä kat­so­maan, kun sat­tui so­pi­va ilma ja pil­vet ei­vät ko­ko­naan peit­tä­neet au­rin­koa. Sain var­sin hy­viä ku­via Kuo­pi­on Neu­la­mäen tor­nis­ta. Joh­tuu­ko tai­vaan­ran­nan pu­ner­rus ja myös laa­jem­mal­le mai­se­maan le­vi­ä­vä sä­vy­tys tuos­ta tuli­vuo­ren tuh­kas­ta, vai onko ky­sees­sä vain ta­val­li­nen ko­mea au­rin­gon­las­ku, jää­köön ku­vien kat­se­li­jan ar­vi­oi­ta­vak­si.

Kuo­pi­on Neu­la­mä­el­tä 16.4.2010

Kuo­pi­on Neu­la­mä­el­tä 16.4.2010

Uutisia kyseisen tapahtuman ajoilta:

[Sivun alkuun]


Nettimateriaalia tulivuorista


“Supertulivuorten” purkaus aiheuttaisi valtavan, ainakin koko kyseistä maanosaa tai jopa koko maapalloa kostettavan katastrofin

***


Incredible World; Julkaistu 6.7.2015; SUPERVOLCANO! 7 Supervolcanoes That Threaten The Future of Humanity (Including, Yellowstone, potentially the world’s BIGGEST volcano eruption!)

[Sivun alkuun]



Suo­mek­si



Eng­lan­nik­si


[Sivun alkuun]



Satelliittikuvia:
Klikkaa kuvasta Flickriin!

Sinabung Volcano Eruption 2018 02 19

Etna 2017 03 16
[Sivun alkuun]

Share