Category: BI2 Ekosysteemien rakenne ja palautuvuus

Kuivuus ja tulipalot

Uutta ja ajankohtaista 13.11.2018: HS; 13.11.2018; Kalifornian maastopaloissa jo 44 kuolonuhria – Paradisen kaupunki tuhoutui täysin, ilmastonmuutos teki jättipaloista ”uuden normaalin” YLE 12.11.2018; 3 faktaa Santa Anan tuulesta – näin syntyy Kaliforniassa tuhoisia metsäpaloja lietsova sisämaan tuuli Nasa Earth Obesvatory; Camp Fire Rages in California Nasa Worldview: Woolsey Fire, California; Thursday, November 8 Nasa Worldview: …

Continue reading

Share

Suomen järvet ja niiden tila

.. Suomessa on pal­jon jär­viä Suo­men jär­vi­in voit tu­tus­tua perusteellisesti Järviwikissä. Siel­tä löy­tyy mm. tark­ka “jär­ven” mää­ri­tel­mä ja tie­dot ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen pi­tä­mäs­tä jär­vi­re­kis­te­ris­tä. Järviwiki Jär­vien omi­nais­piir­tei­tä Jär­vet muo­dos­ta­vat sok­ke­loi­sia reit­te­jä Ne ovat kes­ki­mää­rin ma­ta­lia eli nii­den si­säl­tä­mä vesi­mää­rä on luku­mää­räs­tä huo­li­mat­ta var­sin pie­ni ver­rat­tu­na vaik­ka­pa Eu­roo­pan suur­jär­viin Jär­vien ve­den läm­pö­tila muut­tuu vuo­den­ai­ko­jen mu­kaan ja täs­tä seu­raa …

Continue reading

Share

Ekosysteemi ja ekosysteemipalvelut

Viime aikoina on ekosysteemien yhteydessä otettu käyttöön sellainen termi kuin “ekosysteemipalvelut”. On  käyty keskustelua siitä, mitä asioita tähän kuuluu. Ekoysteemi; Wikipedia Ekosysteemipalvelut; Wikipedia Ekosysteemipalvelut; Suomen luonnonsuojeluliitto MTK; Ekosysteemipalvelut Metsähallitus; Ekosysteemipalvelut Edu.fi; Luovasti luonnonvaroista Netistä: Ge­ne­ral & Hu­man Bi­o­lo­gy: Eco­lo­gy; Eco­sys­tems hig­he­red.mcgraw-hill.com: Dy­na­mics of Eco­sys­tems http://www.bi­o­lo­gy.ual­ber­ta.ca/fa­ci­li­ties/mul­ti­me­dia/up­lo­ads/al­ber­ta/Eco­sys­tem.html Energian kulku ekoysteemissä: Energy Flow Through Ecosystems Ecosystem Energy Flow …

Continue reading

Share