Ilmastonmuutos: Valikoitua perustietoa

Uutta ja ajankohtaista


Linkit sivun sisältöön:

Tätäkin artikkelia päivitän tarpeen mukaan.

Tumisu / Pixabay


Mikään muu asia ei ole niin globaali ja uhkaa niin laajasti koko ihmiskuntaa kuin ilmastonmuutos. Vaikka tämä tosiasia on tunnistettu ja lähes yksimielisesti hyväksytty sekä kansainvälisiä kokouksia pidetty, konkreettiset toimet ovat jääneet edelleen vajaiksi: Nykymenolla maapallon keskilämpötila nousee vääjäämättä aiheuttaen osin ennustamattomia ja rajujakin seurauksia.
Jonkin verran on esiintynyt eriäviä käsityksiä ilmastonmuutoksen todellisista syistä ja sen nopeudesta. Ilmiössä on niin paljon muuttujia, että täysin luetettavien “skenaarioiden” tekeminen on erittäin vaikeaa sekä globaalilla että alueellisella tasolla.
Oleellista on  ymmärtää se, minkälaisista ajanjaksoista puhutaan. Maapallon keskilämpötila on muuttunut pitkinä ajanjaksoina paljonkin, mutta tällä hetkellä muutos on erittäin nopeaa.

Media ja netti suorastaan pursuaa tietoa ilmastonmuutoksesta. Niinpä oli todennäköisesti jo käynyt niin, että ihmiset olivat alkaneet turtua koko asiaan. Tiedon määrätynlaisesta ylitarjonnasta johtuen perusasiat hämärtyivät ja käsitteet sekoittuvat.
Uusin IPPC:n raportti tuli tässä hyvään tarpeeseen ja herätteli sekä valtioiden päättäjiä että niiden kansalaisia.


Viime vuosina on ollut ihan kunnon talvia ja luntakin ihan riesaksi asti. Niinpä ovat jo unohtuneet aikaisemmat loskatalvet, jolloin kunnon pakkasia ja lunta odoteltiin vielä joulu-tammikuussa ja Kallavesikin lainehti keskitalvella vapaana.
Vuonna 2018 oli Suomessa jo toukokuusta saakka pitkiä sateettomia hellejaksoja. Kuivuus koetteli myös Ruotsia, Kreikkaa ja Kaliforniaa aiheuttaen mittavia metsä- ja pensaspaloja.

“Vuodet eivät ole veljeksiä” eivätkä poikkeukselliset sääolot sinänsä ole merkkejä tai todisteita ilmastomuutoksesta: Pitää tarkastella pitempiaikaisia muutoksia lämpötiloissa ja sään ääri-ilmöiden esiintymisessä. Siitä on artikkelin lopussa erittäin havainnollisia visualisointeja.

Tämän artikkelin tarkoitus on ennen kaikkea ottaa haltuun lähteisiin tutustumalla peruskäsitteet ja -prosessit, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen. Toisena tavoitteena on tietää ja ymmärtää ne ilmastonmuutoksen vaikutukset, jotka nykytiedon valossa ovat jo toteutuneet, ovat parhaillaan menossa tai odottamassa.

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC on alan “auktoriteetti”.

Ne­tis­sä on val­ta­va mää­rä il­mas­ton­muu­tok­seen liit­ty­vää ma­te­ri­aa­lia. Niin­pä täs­sä­kin on vain va­lit­tu­ja pa­lo­ja sii­tä.

IPPC:n uusimman 1.5 °C- raportin kuvat:


Uutisia ja nettisivujaSeu­raa Twit­te­riä, mut­ta ole kriit­ti­nen – Siel­lä ote­taan myös kan­taa!:


Kas­vi­huo­ne­kaa­sut ja kas­vi­huo­ne­il­miö

BioInteractive: (Huom! koko näyttö)


Cumulative CO2 Emissions by Country Since 1850

CO2 emissions, GDP & temperature by country 1961-2014


cocoparisienne / Pixabay

Tässä artikkelissa ei ole yksilöityjä lähdemateriaaleja seuraavista aiheista. Niitäkin olen koonnut mittavan määrän. Ne pitäisi tarkistaa ja valikoida toiseen artikkeliin – Teen sitä ajan kanssa.

A musical investigation into the causes and effects of global climate change and our opportunities to use science to offset it. Featuring Bill Nye, David Attenborough, Richard Alley and Isaac Asimov. “Our Biggest Challenge” is the 16th episode of the Symphony of Science series by melodysheep:

***

Il­mas­ton­muu­tok­sen tut­ki­muk­sen ja tor­jun­nan his­to­ri­aa vuoteen 2009 saakka (Koon­nin läh­tee­nä myös: Heli Saa­va­lai­nen; Hel­sin­gin Sa­no­mat 22.11.2013)

Perusteellisemmat raportit ja tiedot uudemmista kokouksista: Ilmasto.org- sivulta

 • 1856:Ruot­sa­lai­nen tie­de­mies Svan­te Ar­he­nius esit­ti, että maa­pal­lol­la ha­vai­tut jää­kau­sien ja läm­pi­mien kau­sien vaih­te­lu joh­tuu ilma­ke­hän hii­li­di­ok­si­di­pi­toi­suu­den muu­tok­sis­ta. Hä­nen te­o­ri­an­sa poh­ja oli kas­vi­huo­ne­li­miö
 • 1958:Pro­fes­so­ri Char­les Kee­lin­gin ke­hit­tä­mäl­lä tar­kal­la mit­taus­me­ne­tel­mäl­lä aloi­tet­tin ilma­ke­hän hii­li­di­ok­si­di­pi­toi­suu­den mit­tauk­set Ha­vai­jin Mau­na Loa- vuo­rel­la. Näin syn­tyi vä­hi­tel­len ns. “Kee­lin­gin käy­rä”, mis­tä on kuva täs­sä ar­tik­ke­lis­sa
 • 1979:Maa­il­man ilma­tie­teen jär­jes­tö WMO va­roit­taa il­mas­ton läm­pe­ne­mi­ses­tä
 • 1987:Ai­kai­sem­min oli pe­rus­tet­tu Nor­jan  pä­mi­nis­te­rin  Gro Har­lem Brundt­lan­din joh­ta­ma ko­mis­sio. Ko­mis­sio esit­ti kei­no­ja kes­tä­vään ke­hi­tyk­seen siir­ty­mi­sek­si ja yh­te­nä ai­hee­na oli ener­gi­an­käy­tön vä­hen­tä­mi­nen kas­vi­huo­ne­il­mi­ön hil­lit­se­mi­sek­si.
 • 1988:Pe­rus­tet­tiin hal­li­tus­ten­vä­li­nen il­mas­to­pa­nee­li IPCC
 • 1990:jul­kai­see en­sim­mäi­sen ra­port­tin­sa. Sen poh­jal­ta aloi­tet­tiin il­mas­to­neu­vot­te­lut. Ta­voit­teek­si tuli se, ett­ei­vät kas­vi­huo­ne­kaa­su­jen pääs­töt enää li­sään­tyi­si.
 • 1992:
 • 1997: Ki­o­tos­sa so­vit­tiin te­oil­li­suus­mai­den pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­ses­tä.
 • 2007: IPCC:n ra­por­tis­sa oli eroa edel­li­seen sii­nä, että to­det­tiin il­mas­ton­muu­tok­sen joh­tu­van enim­mäk­seen ih­mi­sen toi­mis­ta
 • 2008: EU si­tou­tuu pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­seen 20% vuo­teen 2020 men­nes­sä
 • 2009:IPCC jou­tuu se­lit­te­le­mään tut­ki­joi­den­sa vi­ral­li­sen lin­jan kans­sa ris­ti­rii­tai­sia säh­kö­pos­te­ja sekä vir­heel­li­siä tie­to­ja Hi­ma­la­jan jää­ti­köi­den su­la­mi­ses­ta. Nämä sei­kat an­ta­vat pont­ta “il­mas­tos­kep­ti­ko­jen” vi­ral­li­ses­ta lin­jas­ta poik­ke­a­vil­le mie­li­pi­teil­le
 • 2009: Köö­pen­ha­mi­nan il­mas­to­ko­kouk­ses­sa pää­dyt­tiin sii­hen, että läm­pö­ti­lan nou­su py­ri­tään ra­joit­ta­maan kah­teen as­tee­seen.
 • 2012: Il­mas­to­ko­kous Sau­di Ara­bi­an Do­has­sa oli pet­ty­mys sen­kin ta­kia, että USA ei vie­lä­kään ol­lut ra­ti­foi­nut Ki­o­ton so­pi­mus­ta, jon­ka jat­kos­ta neu­vo­tel­tiin Li­säk­si Ve­nä­jä, Ja­pa­ni ja Ka­na­da jäi­vät myös pois so­pi­muk­ses­ta.
 • 2013: Var­so­van il­mas­to­kous oli mel­koi­nen pet­ty­mys pääs­tö­vä­hen­nys­ten osal­ta, mut­ta so­vit­tiin toi­mis­ta troop­pis­ten met­sien suo­je­li­mi­sek­si


Hienoja animaatioita Flickrissä:
Upotus on samalla linkki julkaisuun.
CO2 emissions, GDP & temperature by country 1961-2014

Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)
Temperature Anomalies by Country 1880-2017
Temperature Anomalies 1880-2017
Temperature Anomalies
Land-surface temperature anomalies
Temperature Anomalies Histogram
Temperature Anomalies Map
Temperature Anomalies By Country 1900-2017
Zonal means of temperature anomalies 1900 - 2016
Tree ring temperature anomalies
Cumulative CO2 emissions
Cumulative CO2 Emissions By Country
Sea Surface Temperature Anomalies

Share