Trooppiset pyörremyrskyt

Uutta ja ajankohtaista:
 


Viime aikojen hirmumyrskyjä ovat olleet  hurrikaanit “Florence”, joka iski Yhdysvaltain itärannikkolle, “Michael” Floridaan, supertaifuuni “Mangkhut”, joka kulki Filiippiinien yli Kiinan rannikolle sekä sykloni “Idai”, joka iski tuhoisasti Afrikan rannikolle.
Trooppiset pyörremyrskyt syntyvät kääntöpiirien välisellä alueella. Esiintymisalueen mukaan niitä kutsutaan hurrikaaneiksi, taifuuneiksi tai trooppisiksi sykloneiksi.

Tässä artikkelisssa on pyörremyskyjen seurantaa Twitterin avulla ja perustietoa trooppisista myrskyistä.

Tämän artikkelin sisältö:

 Twitter


[Artikkelin alkuun]

Perustietoa ja ajankohtaisia lähteitä:

 

Hurricane Florence photographed from the International Space Station, Sept. 10, 2018. NASA phot


[Artikkelin alkuun]

Worldmapper- karttoja (mukana muutkin kuin trooppiset myrskyt)

Linkki karttaan ja sen selosteeseen:

 

Storms 2000-2017; Worldmapper.org; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Storm Injured 2000-2017; Worldmapper.org; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Storm Damages 2000-2017; Worldmapper.org; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Storms Homeless 2000-2017; Worldmapper.org; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

[Artikkelin alkuun]


NASA Goddard; Julkaistu 12.9.2018; NASA’s Global Precipitation Measurement mission or GPM core observatory satellite flew over Tropical Storm Florence on September 7, 2018. At that time, the storm was experiencing strong wind shear. The storm later restrengthened into a hurricane.

 

Hurricane Lee (3D) 27 September 2017


[Artikkelin alkuun]

Nettilähteitä: Hurrikaanit

Typhoon Lan 2017 10 19

Taifuunit

Cyclone Ockhi 2017 12 03

Trooppiset syklonit


[Artikkelin alkuun]

YouTube:

[Artikkelin alkuun]

Share

Vulkanismi

Uutta ja ajankohtaistaArtikkelin sisältö:Vulkanismiin kuuluvat:

 • Eri tyyppiset tulivuoret
 • Kuumat lähteet
 • Kaasupurkaukset
 • Kuplivat mutalähteet
Vulkanismia

[Artikkelin alkuun]Parhaillaan purkautuvat tulivuoret netissä:

[Artikkelin alkuun]Worldmapper- karttoja:

Linkit alla oleviin karttohin selityksineen:

Volcanic Eruptions 2000-2017; Worldmapper.org; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Volcanic Eruptions Deaths 2000-2017; Worldmapper.or; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Volcanic Eruptions Damages 2000-2017; Worldmapper.or; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Volcanic Eruptions Homeless 2000-2017


[Artikkelin alkuun]Tapausselostus keväältä 2010: Islannin Eyjafjallajökull- vuoren purkaus

Blogijuttujen koonti:

26.3.2010
Is­lan­nin Ey­jaf­jal­la­jö­kull- jää­ti­kön lie­peil­lä pur­kau­tuu par­hail­laan tuli­vuo­ri. Tuli­vuo­ri on pur­kau­tu­nut vii­mek­si vuon­na 1821-1823 ja sen he­rän­nyt ak­tii­vi­suus yl­lät­ti tut­ki­jat. Nyt pur­kaus on voi­mis­tu­nut ja laa­va­vir­ta va­luu vuo­rel­ta poh­joi­seen laak­soa pit­kin. Vie­lä ei voi­da en­nus­taa, kuin­ka kau­an pur­kaus kes­tää.

Lä­hel­lä tätä vuor­ta on Kat­la- vuo­ri. Sen pur­kaus oli­si pal­jon tu­hoi­sam­pi, kos­ka sen pääl­lä on jää­tik­kö. Sen su­la­mi­nen saat­tai­si joh­taa alu­eel­li­seen ka­tast­ro­fiin.

15.4.2010
Ey­jaf­jöll- tuli­vuo­ren raju pur­kaus on ol­lut tä­män­päi­vän me­di­an pää­uu­ti­nen. Pur­kaus­ta ja sen seu­rauk­sia on  esi­tel­ty mo­nel­ta kan­til­ta, jo­ten täs­sä ei nyt ole mi­tään syy­tä ru­ve­ta jo­tain uut­ta sii­tä vään­tä­mään.

Kuun­te­lin kiin­nos­tu­nee­na, kun vul­ka­nis­miin pe­reh­ty­nyt tut­ki­ja tv-uu­ti­sis­sa sel­vit­ti pur­kauk­sen luon­net­ta ja sitä, mitä tuo “tuh­ka” itse asi­as­sa on. Tämä tuli­vuo­ri pur­kau­tuu jää­ti­kön alla. Sen kuu­mat pur­kaus­tuot­teet su­lat­ta­vat ylä­puo­lel­la ole­vaa jää­tä ja syn­tyy vet­tä höy­rys­tä­vä rä­jäh­dys­mäi­nen pur­kaus. Pur­kaus­kaa­sui­hin se­koit­tuu mm. laa­vas­ta ir­to­via, erit­täin pie­niä la­si­mai­sen te­rä­viä pa­la­sia. Juu­ri nämä ovat erit­täin vaa­ral­li­sia len­to­ko­neil­le, kos­ka ne moot­to­rei­hin tun­keu­tu­es­saan saat­ta­vat su­laa uu­del­leen ja näin ne voi­vat jopa sär­keä moot­to­rit.

16.4.2010
Is­lan­nin tuli­vuo­ren pur­kauk­ses­ta Suo­men­kin pääl­le le­vi­ä­vää tuh­ka­pil­veä on tur­ha tii­rail­la ylös­päin: Ei se var­maan tai­vaal­la ero­tu. Sen si­jaan on ker­rot­tu, että au­ri­gon­las­kut ovat sen joh­dos­ta ta­val­lis­ta vä­rik­kääm­piä.

Pi­ti­hän tätä men­nä kat­so­maan, kun sat­tui so­pi­va ilma ja pil­vet ei­vät ko­ko­naan peit­tä­neet au­rin­koa. Sain var­sin hy­viä ku­via Kuo­pi­on Neu­la­mäen tor­nis­ta. Joh­tuu­ko tai­vaan­ran­nan pu­ner­rus ja myös laa­jem­mal­le mai­se­maan le­vi­ä­vä sä­vy­tys tuos­ta tuli­vuo­ren tuh­kas­ta, vai onko ky­sees­sä vain ta­val­li­nen ko­mea au­rin­gon­las­ku, jää­köön ku­vien kat­se­li­jan ar­vi­oi­ta­vak­si.

Kuo­pi­on Neu­la­mä­el­tä 16.4.2010

Kuo­pi­on Neu­la­mä­el­tä 16.4.2010

Uutisia kyseisen tapahtuman ajoilta:


[Artikkelin alkuun]


Supertulivuoret

“Supertulivuorten” purkaus aiheuttaisi valtavan, ainakin koko kyseistä maanosaa tai jopa koko maapalloa kostettavan katastrofin

[Artikkelin alkuun]


Yellowstone


Incredible World; Julkaistu 6.7.2015; SUPERVOLCANO! 7 Supervolcanoes That Threaten The Future of Humanity (Including, Yellowstone, potentially the world’s BIGGEST volcano eruption!)

YellowstoneNPS; Julkaistu 20.9.2018
Steamboat Geyser erupted for the 19th time in 2018 on Monday, September 17. Enjoy some of the sights and sounds of the world’s tallest active geyser!


[Artikkelin alkuun]


Nettimateriaalia


Nettilähteitä suo­mek­si


[Artikkelin alkuun]Nettilähteitä eng­lan­nik­si


[Artikkelin alkuun]Satelliittikuvia:
Klikkaa kuvasta Flickriin!

Sinabung Volcano Eruption 2018 02 19

Etna 2017 03 16


[Artikkelin alkuun]

Share

Ilmastonmuutos: Valikoitua perustietoa

Tumisu / Pixabay

Uutta ja ajankohtaista sekä joitakin linkkejä aiheeseen:

Twitteristä:Linkit artikkelin sisältöön:Mikään muu asia ei ole niin globaali ja uhkaa niin laajasti koko ihmiskuntaa kuin ilmastonmuutos. Vaikka tämä tosiasia on tunnistettu ja lähes yksimielisesti hyväksytty sekä kansainvälisiä kokouksia pidetty, konkreettiset toimet ovat jääneet edelleen vajaiksi: Nykymenolla maapallon keskilämpötila nousee vääjäämättä aiheuttaen osin ennustamattomia ja rajujakin seurauksia.
Jonkin verran on esiintynyt eriäviä käsityksiä ilmastonmuutoksen todellisista syistä ja sen nopeudesta. Ilmiössä on niin paljon muuttujia, että täysin luetettavien “skenaarioiden” tekeminen on erittäin vaikeaa sekä globaalilla että alueellisella tasolla.
Oleellista on  ymmärtää se, minkälaisista ajanjaksoista puhutaan. Maapallon keskilämpötila on muuttunut pitkinä ajanjaksoina paljonkin, mutta tällä hetkellä muutos on erittäin nopeaa.

Media ja netti suorastaan pursuaa tietoa ilmastonmuutoksesta. Niinpä oli todennäköisesti jo käynyt niin, että ihmiset olivat alkaneet turtua koko asiaan.
Tiedon määrätynlaisesta ylitarjonnasta johtuen perusasiat hämärtyivät ja käsitteet sekoittuvat.

Uusin IPPC:n raportti herätteli sekä valtioiden päättäjiä että niiden kansalaisia.
Huoli ilmastonmuutoksesta on viime aikoina aktivoinut nuorisoa maailmanlaajuisesti osoittamaan mieltään. [Artikkelin alkuun]Viime vuosina on ollut ihan kunnon talvia ja luntakin ihan riesaksi asti. Niinpä ovat jo unohtuneet aikaisemmat loskatalvet, jolloin kunnon pakkasia ja lunta odoteltiin vielä joulu-tammikuussa ja Kallavesikin lainehti keskitalvella vapaana.
Vuonna 2018 oli Suomessa jo toukokuusta saakka pitkiä sateettomia hellejaksoja. Kuivuus koetteli myös Ruotsia, Kreikkaa ja Kaliforniaa aiheuttaen mittavia metsä- ja pensaspaloja.

“Vuodet eivät ole veljeksiä” eivätkä poikkeukselliset sääolot sinänsä ole merkkejä tai todisteita ilmastomuutoksesta: Pitää tarkastella pitempiaikaisia muutoksia lämpötiloissa ja sään ääri-ilmöiden esiintymisessä. Siitä on artikkelin lopussa erittäin havainnollisia visualisointeja.

Tämän artikkelin tarkoitus on ennen kaikkea ottaa haltuun lähteisiin tutustumalla peruskäsitteet ja -prosessit, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen. Toisena tavoitteena on tietää ja ymmärtää ne ilmastonmuutoksen vaikutukset, jotka nykytiedon valossa ovat jo toteutuneet, ovat parhaillaan menossa tai odottamassa.

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC on alan “auktoriteetti”.

Ne­tis­sä on val­ta­va mää­rä il­mas­ton­muu­tok­seen liit­ty­vää ma­te­ri­aa­lia. Niin­pä täs­sä­kin on vain va­lit­tu­ja pa­lo­ja sii­tä.

[Artikkelin alkuun]


IPPC:n uusimman 1.5 °C- raportin kuvat:


[Artikkelin alkuun]


Uutisia ja nettisivuja

[Artikkelin alkuun]Kas­vi­huo­ne­kaa­sut ja kas­vi­huo­ne­il­miö


BioInteractive: (Huom! koko näyttö)


Cumulative CO2 Emissions by Country Since 1850

CO2 emissions, GDP & temperature by country 1961-2014[Artikkelin alkuun]Il­mas­ton­muu­tok­sen tut­ki­muk­sen ja tor­jun­nan his­to­ri­aa vuoteen 2009 saakka (Koon­nin läh­tee­nä myös: Heli Saa­va­lai­nen; Hel­sin­gin Sa­no­mat 22.11.2013)

Perusteellisemmat raportit ja tiedot uudemmista kokouksista: Ilmasto.org- sivulta

 • 1856:Ruot­sa­lai­nen tie­de­mies Svan­te Ar­he­nius esit­ti, että maa­pal­lol­la ha­vai­tut jää­kau­sien ja läm­pi­mien kau­sien vaih­te­lu joh­tuu ilma­ke­hän hii­li­di­ok­si­di­pi­toi­suu­den muu­tok­sis­ta. Hä­nen te­o­ri­an­sa poh­ja oli kas­vi­huo­ne­li­miö
 • 1958:Pro­fes­so­ri Char­les Kee­lin­gin ke­hit­tä­mäl­lä tar­kal­la mit­taus­me­ne­tel­mäl­lä aloi­tet­tin ilma­ke­hän hii­li­di­ok­si­di­pi­toi­suu­den mit­tauk­set Ha­vai­jin Mau­na Loa- vuo­rel­la. Näin syn­tyi vä­hi­tel­len ns. “Kee­lin­gin käy­rä”, mis­tä on kuva täs­sä ar­tik­ke­lis­sa
 • 1979:Maa­il­man ilma­tie­teen jär­jes­tö WMO va­roit­taa il­mas­ton läm­pe­ne­mi­ses­tä
 • 1987:Ai­kai­sem­min oli pe­rus­tet­tu Nor­jan  pä­mi­nis­te­rin  Gro Har­lem Brundt­lan­din joh­ta­ma ko­mis­sio. Ko­mis­sio esit­ti kei­no­ja kes­tä­vään ke­hi­tyk­seen siir­ty­mi­sek­si ja yh­te­nä ai­hee­na oli ener­gi­an­käy­tön vä­hen­tä­mi­nen kas­vi­huo­ne­il­mi­ön hil­lit­se­mi­sek­si.
 • 1988:Pe­rus­tet­tiin hal­li­tus­ten­vä­li­nen il­mas­to­pa­nee­li IPCC
 • 1990:jul­kai­see en­sim­mäi­sen ra­port­tin­sa. Sen poh­jal­ta aloi­tet­tiin il­mas­to­neu­vot­te­lut. Ta­voit­teek­si tuli se, ett­ei­vät kas­vi­huo­ne­kaa­su­jen pääs­töt enää li­sään­tyi­si.
 • 1992:
 • 1997: Ki­o­tos­sa so­vit­tiin te­oil­li­suus­mai­den pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­ses­tä.
 • 2007: IPCC:n ra­por­tis­sa oli eroa edel­li­seen sii­nä, että to­det­tiin il­mas­ton­muu­tok­sen joh­tu­van enim­mäk­seen ih­mi­sen toi­mis­ta
 • 2008: EU si­tou­tuu pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­seen 20% vuo­teen 2020 men­nes­sä
 • 2009:IPCC jou­tuu se­lit­te­le­mään tut­ki­joi­den­sa vi­ral­li­sen lin­jan kans­sa ris­ti­rii­tai­sia säh­kö­pos­te­ja sekä vir­heel­li­siä tie­to­ja Hi­ma­la­jan jää­ti­köi­den su­la­mi­ses­ta. Nämä sei­kat an­ta­vat pont­ta “il­mas­tos­kep­ti­ko­jen” vi­ral­li­ses­ta lin­jas­ta poik­ke­a­vil­le mie­li­pi­teil­le
 • 2009: Köö­pen­ha­mi­nan il­mas­to­ko­kouk­ses­sa pää­dyt­tiin sii­hen, että läm­pö­ti­lan nou­su py­ri­tään ra­joit­ta­maan kah­teen as­tee­seen.
 • 2012: Il­mas­to­ko­kous Sau­di Ara­bi­an Do­has­sa oli pet­ty­mys sen­kin ta­kia, että USA ei vie­lä­kään ol­lut ra­ti­foi­nut Ki­o­ton so­pi­mus­ta, jon­ka jat­kos­ta neu­vo­tel­tiin Li­säk­si Ve­nä­jä, Ja­pa­ni ja Ka­na­da jäi­vät myös pois so­pi­muk­ses­ta.
 • 2013: Var­so­van il­mas­to­kous oli mel­koi­nen pet­ty­mys pääs­tö­vä­hen­nys­ten osal­ta, mut­ta so­vit­tiin toi­mis­ta troop­pis­ten met­sien suo­je­li­mi­sek­si

[Artikkelin alkuun]


Visualisointeja Flickrissä:

Upotus on samalla linkki julkaisuun.
CO2 emissions, GDP & temperature by country 1961-2014

Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)
Temperature Anomalies by Country 1880-2017
Temperature Anomalies 1880-2017
Temperature Anomalies
Land-surface temperature anomalies
Temperature Anomalies Histogram
Temperature Anomalies Map
Temperature Anomalies By Country 1900-2017
Zonal means of temperature anomalies 1900 - 2016
Tree ring temperature anomalies
Cumulative CO2 emissions
Cumulative CO2 Emissions By Country
Sea Surface Temperature Anomalies


[Artikkelin alkuun]

Share