Rikastusmateriaalia verkkolehtinä

Alun perin kouluuni, Kuopion klassilliseen lukioon omaan opetuskäyttöön tekemäni biologian ja maantieteen verkkolehdet on julkaistu OpenOnEdussa

wpoma_zine_mainos_kansi_01

Miksi OnEdussa, tässä muodossa ja miksi nyt?

Itse asiassa samaa materiaalia on minulla ollut julkisesti jaosssa jo monta vuotta, ensin Pedanet- ja sitten Wikispaces- ympäristössä.

Kun koulumme sitten otti käyttöön WordPress- pohjaisen OnEdu- järjestelmän, perehdyin siihen vuosi sitten. Huomasin järjestelmän monipuolisuuden ja mm. sen nykyisin vaadittavan ominaisuuden, että sisältö kuvineen kaikkineen skaalautuu hienosti kaikille mobiililaitteille. Niinpä sitten siirsin ja edelleen rikastin vuosien mittaan kokoamani materiaalin näihin zine- julkaisuihin.

Lehdet olivat jonkin aikaa myytävänä, mutta eivät menneet kaupaksi. Ostettuun versioon olisi käyttäjä saanut muokkausoikeuden. Näissä verkkolehdissä sitä ei ole.
Jouduin seuraavaksi miettimään, hävitänkö ne kokonaan vai mitä niille teen ennen työurani loppumista.

Olen vuosien mittaan panostanut tällaiseen materiaalin keräämiseen ja järjestämiseen todella paljon, joten olisi ollut todella sääli tuhota tämä työ, josta voisi olla iloa ja hyötyä muillekin.

Niinpä päätin laittaa materiaalin näin julkiseen jakoon.

openonedu_kuva_01

Kuva: Kari Vatanen

Lehtien sisällöstä 

Verk­ko­leh­dis­sä ole­va ri­kas­tus­ma­te­ri­aa­li tar­koit­taa oppi­kir­jan ohel­la käy­tet­tä­vää ope­tus­ta ja opis­ke­lua tu­ke­vaa ai­neis­toa.

Oppi­kir­ja on sekä opet­ta­jal­le että opis­ke­li­jal­le ai­na­kin tois­tai­sek­si pää­työ­vä­li­ne ja “käyt­tö­liit­ty­mä” – Joko pe­rin­tei­ses­sä print­ti- tai säh­köi­ses­sä muo­dos­sa.

Rin­nal­la on kui­ten­kin hyvä olla täl­lais­ta ri­kas­tus­ma­te­ri­aa­lia, jota on help­po käyt­tää, kun se on säh­köi­ses­sä muo­dos­sa val­miik­si aihettain koot­tu­na ja jär­jes­tet­ty­nä.

Ma­te­ri­aa­lia voi ku­kin opet­ta­ja hyö­dyn­tää it­sel­leen so­pi­val­la ta­val­la.

Si­säl­lön run­ko­na on mit­ta­va ko­ko­el­ma ai­heit­tain jär­jes­tet­ty­jä link­ke­jä hy­vil­le net­ti­si­vuil­le, uu­ti­siin ja mui­hin läh­tei­siin.

Leh­dis­sä on run­saas­ti valo­ku­vi­a­ni ja muu­ta kuva- ja kart­ta-ai­neis­toa.

Esimerkkinä mainittakoon lukuisat kuva-kartta- koosteet. Tämmöinen tehtävähän oli syksyn 2014 maantieteen reaalikokeessa!

zine_mainos_kuva_analyysi

Kuvakaappaus ge2- kurssin lehdestä

Ar­tik­ke­lei­hin olen koon­nut ai­hee­seen liit­ty­viä blo­gi­kir­joi­tuk­siani ja muu­ta­kin vuo­sien mit­taan syn­ty­nyt­tä ma­te­ri­aa­lia. Tä­män si­säl­lön ei ole tar­koi­tus kor­va­ta oppi­kir­jan teks­tiä, vaan ri­kas­tut­taa sitä mm. ajan­koh­tai­sil­la uu­ti­sil­la ja esi­mer­keil­lä.

Materiaalien käyttöikeudet

Creative Commons -käyttölupa
Lukion biologian ja maantieteen opetuksen rikastusmateriaalia, jonka tekijä on Aarne Hagman, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Pil­vi­pal­ve­luis­sa ole­vat ku­vat ja vi­de­ot

Ar­tik­ke­leis­sa on link­ke­jä mi­nun ku­vii­ni Flickrissä, Panoramiossa, EveryTrailissa sekä vi­de­oi­hi­ni YouTubessa. Näi­tä tu­len käyt­tä­mään vie­lä syyskuun 2014 jäl­keen­kin enkä myös­kään pois­ta tois­tai­sek­si siel­lä ole­via ku­via ja vi­de­oi­ta.

Myös Diigoni on käytössä edelleen, vaikka luonnollisesti en sitä enää työlinkeillä niin aktiivisesti päivitä. Kurssien verkkolehdissä on linkki kyseisen kurssin Diigolistalle.

Materiaalin käyttötapoja

Näis­sä verk­ko­leh­dis­sä ei ole mu­ka­na val­mii­ta tun­ti­suun­ni­tel­mia tai teh­tä­viä, kos­ka läh­tö­koh­ta­na on se, että ku­kin opet­ta­ja ra­ken­taa tun­tin­sa sekä muun ope­tuk­sen­sa omal­la ta­val­laan. Tämä ma­te­ri­aa­li an­taa tä­hän mah­dol­li­suuk­sia esim. seu­raa­vas­ti:

 • Verk­ko­leh­den ar­tik­ke­lit voi sel­lai­se­naan lin­kit­tää omaan ope­tus­ma­te­ri­aa­liin.
 • Ar­tik­ke­leis­ta voi poi­mia link­ke­jä , ku­via, vi­de­oi­ta sekä ani­maa­ti­oi­ta omaan oppi­ma­te­ri­aa­liin tai tun­neil­le sekä ko­to­na kat­sot­ta­vak­si.
 • Run­saas­ta läh­de­ma­te­ri­aa­lis­ta voi laa­tia eri­lai­sia säh­köi­siä tai mui­ta teh­tä­viä.
 • Val­miik­si ai­heit­tain jär­jes­tet­ty­jä link­ki­lis­to­ja voi päi­vit­tää ja täy­den­tää itse, kun mit­ta­va poh­ja­työ on verk­ko­leh­des­sä val­miik­si teh­ty
 • Si­säl­lös­tä ja sen to­teu­tuk­ses­ta saa vink­ke­jä sii­hen, mis­tä saa eri­lais­ta ma­te­ri­aa­lia.
 • Ma­te­ri­aa­lis­ta löy­tyy ehkä en­tuu­des­taan tun­te­mat­to­mia net­ti­so­vel­luk­sia tai muu­ten saa uu­sia ide­oi­ta ope­tuk­seen.

Päivitystietoa

Saat verk­ko­leh­det käyt­töö­si sii­nä muo­dos­sa kuin ne olivat 2014 viimeisellä viikolla.
Päivitän lehtiä edelleen, mutta nyt eläkkeellä ollessani harvakseltaan.

Verkkolehdissä ja niiden ar­tik­ke­leis­sa on link­ke­jä seuraaviin pilvipalveluihin:

Nämä ovat edel­leen käy­tös­sä­ni enkä myös­kään toistaiseksi pois­ta siel­tä nii­tä ku­via ja vi­de­oi­ta, joi­hin on link­ki näi­den verk­ko­leh­tien ar­tik­ke­leis­sa.

Toivon, että näistä verkkolehdistä on iloa ja hyötyä opetustyössäsi sekä biologian ja maantieteen opiskelussasi!

Share

Pilvi- ja muutakin tietoa

wpoma_saa_ja_luonnoilmiot_19b

Työuran taivaanranta jo häämöttää. Aika pian soutelevat pilvet vapaasti arkipäivänkin taivaallani. Mitä tapahtuu käyttämilleni pilvipalveluille ja työhön liittyville nettimateriaaleille ennen sitä?

Jotain hyödyllistä jätän nettiin seilaamaan eli kannattaa lukea tämä juttu loppuun saakka!

Onhan tämä teksti  toki tyyppiä “kukapa se kissan hännän nostaa ellei kissa itse”: Onko minulla julkisessa jaossa ylipäätään jotain semmoista, minkä häviämisestä tai säilymisestä kannattaa näin julkisesti ilmoittaa.

Nettiin olen laittanut materiaalia ja sen sovelluksia käyttänyt ihan omaksi ilokseni ja opetuksen tueksi. Lähtökohtani on kuitenkin ollut se, ettei ole minulta pois, jos jaan tietoa ja taitoa myös muille.

Onko minulla mitään näyttöä siitä, että jakamiseni on kiinnostanut myös muita?

 •  SlideShareen  (jonka jo poistin) olen laittanut lähinnä erilaisia tvt- opasteita ja selosteita tvt:n käytöstä. Eniten siellä on katsottu nyt jo vanhentunutta ohjetta YouTuben soittolistan tekemisestä (yli 4800 kertaa!) Tuhansia kertoja on katsottu myös Google Earthin käyttöön opastavia esityksiä. Ajankohtaista, sähköisiin yo- kirjoituksiin liittyvää diaesitystäni “Esimerkkejä nettitehtävistä” on katsottu yli 500 kertaa.

wpoma_pilvet_01a

 • Google- ja Skydrivessä on minulla samantapaisia selostuksia ja opasteita. Ne ovat siellä tarkoitettu lähinnä omille opiskelijoilleni, mutta ovat olleet myös julkisia. Niiden katsomisesta ei ole käytössä vastaavaa lokia. Aikoinaan, kun käytin Wikispacea aktiivisesti, tein siihen opasteita ja jaoin ne Google dokumentteina (Esim. Tiedostojen käsittely). Sosiaalisen median sovelluksien käyttöön olen myös opastuksia laittanut (Esim. Symbaloon käyttö)
 • Matkan varrella olen kokeillut kaikenlaisia sovelluksia. Itse asiassa harmittaa, kun en saanut Vcasmoon aikaiseksi kuin  kaksi esitystä. Hämmästyin nimittäin, kun siellä olevaa ge1- kurssille tarkoitettua “Harjuretkeä” on katsottu yli 1500 kertaa.
 • Diigo on ollut minulle varsinainen “lempilapsi”: Olen intohimoinen tiedon järjestelijä ja jakaja. Diigoani seuraa näköjään 28 henkilöä. He ovat siis niitä, jotka itsekin käyttävät sitä. Muuta tilastoa diigoni käytöstä minulle ei ole, mutta olen saanut siitä eri tahoilta hyvää palautetta.
 • Twitterissä minulla on yli 300 seuraajaa ja ymmärtääkseni siihen kytkettyä Rebelmousea katsellaan myös aika tiuhaan. Jossain vaiheessa ehdottelin nettikollegoille, että ottaisimme käyttöön yhtenäisen, kurssikohtaisen #tagituksen. On mukavaa, että ajatus on saanut ainakin hiukan kannatusta. Niinpä muutamat kollegat nimeävät esim. GE1- kurssiin liittyvät twiittaukset samalla tavalla  (#ge1kurssi) ja ne on sitten kätevä linkittää ko. kurssiin.
 • Kuvapalveluista käytän eniten Flickriä ja Panoramiota. Niiden katsomislokit näyttävät tosi isoja lukuja, mutta se selittyy pääosin kuvien suuresta määrästä. On minulla kyllä näyttöä siitäkin, että jotkut albumit tai aiheet ovat kiinnostaneet satoja katsojia.
 • EveryTrail– palveluun tykästyin jo vuosia sitten senkin takia, että siinä yhdistyy mukavasti retkeily- ja valokuvausharrastus. Ilmeisesti nämä virtuaaliretket ovat tuottaneet iloa muillekin. Esimerkiksi Kuopion saaristoristeilyllä on kanssani ollut yli 1300 kulkijaa.
wpoma_pilvet_04

EveryTrail

 • Blogini korvaa nykyisin tämä sivusto. Kun aktiivisimpina vuosina vielä jaksoin sinne aika tiuhaan kirjoitella opetukseeni liittyviä juttuja, niitä  lukivat valikoiden viikossa kymmenet henkilöt.
 • YouTubeen olen ladannut yli 50 videoita. Niistä aivan liian monen tekninen laatu ja nykytyyliin soveltumaton vanhanaikaisuus suorastaan hävettää, mutta ovathan ne toisaalta ihan mukaviakin tuokiokuvia. Tätä palvelua olen hyödyntänyt usein koulun päivänvauksissa. Eniten (yli 3000 kertaa) on videoistani on katsottu  viita- ja luhtakerttusen lauluja ja kuikan aamuista ääntelyä järvellä.
 • Vimeossa on myös muutama video.
 • Symbaloo samoin kuin Pearltrees olivat jossain vaiheessa ihan työ- ja opetuskäytössäkin. Helmipuuta en ole enää päivittänyt pitkään aikaan, mutta Symbaloo on koko ajan minulla henkilökohtaisena työpöytänä eli aina, kun menen nettiin, avaan ensin sen.

Olen toki jakanut materiaalia muutenkin, mutta tässä en käsittele esim. Moodlea tai muuta tvt: n jokapäiväistä käyttöä.

Mitkä materiaalit häviävät pysyvästi?

Lähtökohtani on se, että poistan julkisesta jakelusta kaikki suoranaisesti työhön liittyvät ja pelkästään sitä varten tekemäni materiaalit. Tämä tarkoittaa siis sitä, että syyskuun lopulla minulla ei ole enää mitään materiaalia julkisessa jaosssa Slidesharessa eikä Google- ja SkyDrivessä tai muissa pilvipalveluissa. Tarkistan myös YouTuben ja muut sovellukset ja otan sieltä pois suoranaisesti työhön liittyvät videot ja muut esitykset ja soittolistat.

Edellä oleva tarkoittaa siis myös sitä, että lähiaikoina tässä artikkelissa olevat linkit ao. nettimateriaaleihin eivät enää toimi.

Mitä jätän ja mikä muuttuu?

Edellisistä kappaleista voi tietysti jo vähennyslaskulla nähdä, mitkä pilveni jäävät vielä nettitaivaalle seilaamaan.

Työt ja harrastukset ovat kulkeneet tähänkin asti niin rinnakkain, että ainakin kaikki kuvien ja videoiden jakelupalvelut jäävät edelleen elämään.

Olen saanut sen käsityksen ja minulle on myös kerrottu, että Diigoani pidetään hyvänä ja sitä käytetään. Niinpä ikäänkuin yleisön pyynnöstä jätän sen toistaiseksi koskematta. Sieltä voivat bigekollegat siis edelleen etsiä hyviä nettilähteitä aiheittain tagitettuna ja kursseittain listattuina. Jatkossa en toki enää sitä päivitä työt mielessä eli kurssilistat eivät enää jatku entiseen malliin.

Tulen harrastamaan myös sosiaalista mediaa, mutta lähestymiskulma ja todennäköisesti myös viestinnän tapa muuttuu. Niinpä esim. Twitterissä/Rebelmousessa puran lukion biologian kursseihin suoraan liittyvän “hastagituksen” ja alan seuraamaan maailman uutisvirtaa isommalla sihdillä ja laajemmalla kiinnostusrepertuaarilla. Edelleen ovat pääosassa biologiaan, maantieteeseen, luontoon sekä harrastuksiin liittyvät aiheet, mutta pyrin suuntaamaan silmät ja korvat myös muihin ajankohtaisiin kysymyksiin.

Teen streamiini myös tämän takia uudenlaisen aihe- jaottelun. Jos sinua kiinnostavat samantyyppiset asiat, kannattaa minua edelleen seurata.

Lukion biologian ja maantieteen opettajana olen sosiaalisessa mediassa ja siis myös Facebookissa pitänyt yllä aika tiukkaa ammatillista profiilia. Niinpä en oikeastaan ole juuri ollenkaan ilmaissut mielipiteitäni enkä tuonut julki vakaumuksiani muista kuin työhön ja tvt:n käyttöön liittyvistä aiheista, vaikka monesti on mieli tehnyt.

Tässä suhteessa tulee todennäköisesti muutos sen jälkeen, kun työura on takana. Melko varmasti olen sitten useammin ja selvemmin jotain mieltä asioista. Eläkkeellä virka ja sen mukana tuoma asema ei entiseen tapaan sido eikä haittaa oman persoonan ja harrastusten entistä selvempää esille tuomista. Oman henkilökohtaisen tai perheen elämän julkisia “postauksia” on turha minulta edelleenkin odottaa.

Huomaan edellisiä lauseita tutkaillessani, että “kaveri-” ja “seuraaja-” listat varmaan muuttuvat ja näyttää siltä, että myös supistuvat. Niin ammatillisesta näkökulmasta olen sosiaalisessa mediassa esiintynyt. Saas nähdä, mihin suuntaan tässä someura jatkuu vai kuivuuko vallan kasaan.

 

Yhteenvetona siis:  Työura loppuu, mutta tvt- ura jatkuu harrastuspohjalta

Toivottavasti tapaamme edelleen vielä syyskuun 2014 jälkeenkin eri foorumeilla ainakin sähköisesti näissä merkeissä!
Haluan myös tätäkin kautta kiittää monia “kavereita/seuraajia/nettituttuja”, jotka ovat antaneet monta kertaa positiivista palautetta ja myös apuakin tvt- urallani.

 

Share

Superkuu saatteli työviikolle

Kuun katselijoille on tullut mediankin kautta tutuksi termi “superkuu”. Sillä tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa Kuu on radallaan mahdollisimman lähellä Maata ja täydenkuun vaiheessa.

Eilen 10.8.2014 oli taas semmoinen tilanne. Tällöin Kuu näkyy edellä mainituista syistä johtuen taivaalla normaalia isompana ja kirkkaampana. Sinänsä tämä ei ole mitenkään poikkeuksellinen eikä edes harvinainen tilanne. Tänä vuonnakin näitä “superkuita” on viisi kertaa.

Edellisen kerran kuvasin “Superkuuta” kesällä 2013 ja siitä on täällä oma artikkelinsa.

Sunnuntai-ilta oli leppoisan lämmin sekä suhteellisen tyynikin ja niinpä soutelin sopivalle kohdalle järven selälle ja odottelin Kuuta nousevaksi.
Alkuun näytti huonolta, kun pilvet alkoivat peittää juuri taivaanrantaan ilmaantunutta Kuuta.
Onneksi pilvet sitten väistyivät ja sain otettua kuvia, joista tässä muutama. Klikkaamalla kuvaa, näet sen suurempana!

wpoma_kuu_140810_01

Kuopio; Neulalahti 10.8.2014

wpoma_kuu_140810_02

Kuopio; Neulalahti 10.8.2014

wpoma_kuu_140810_04

Kuopio; Neulalahti 10.8.2014

wpoma_kuu_140810_03

Kuopio; Neulalahti 10.8.2014

wpoma_kuu_140810_05

Kuopio; Neulalahti 10.8.2014

 

Share