Rikastusmateriaalia verkkolehtinä

Rikastusmateriaalia verkkolehtinä

Alun perin kouluuni, Kuopion klassilliseen lukioon omaan opetuskäyttöön tekemäni biologian ja maantieteen verkkolehdet on julkaistu OpenOnEdussa

wpoma_zine_mainos_kansi_01

Miksi OnEdussa, tässä muodossa ja miksi nyt?

Itse asiassa samaa materiaalia on minulla ollut julkisesti jaosssa jo monta vuotta, ensin Pedanet- ja sitten Wikispaces- ympäristössä.

Kun koulumme sitten otti käyttöön WordPress- pohjaisen OnEdu- järjestelmän, perehdyin siihen vuosi sitten. Huomasin järjestelmän monipuolisuuden ja mm. sen nykyisin vaadittavan ominaisuuden, että sisältö kuvineen kaikkineen skaalautuu hienosti kaikille mobiililaitteille. Niinpä sitten siirsin ja edelleen rikastin vuosien mittaan kokoamani materiaalin näihin zine- julkaisuihin.

Lehdet olivat jonkin aikaa myytävänä, mutta eivät menneet kaupaksi. Ostettuun versioon olisi käyttäjä saanut muokkausoikeuden. Näissä verkkolehdissä sitä ei ole.
Jouduin seuraavaksi miettimään, hävitänkö ne kokonaan vai mitä niille teen ennen työurani loppumista.

Olen vuosien mittaan panostanut tällaiseen materiaalin keräämiseen ja järjestämiseen todella paljon, joten olisi ollut todella sääli tuhota tämä työ, josta voisi olla iloa ja hyötyä muillekin.

Niinpä päätin laittaa materiaalin näin julkiseen jakoon.

openonedu_kuva_01
Kuva: Kari Vatanen

Lehtien sisällöstä 

Verk­ko­leh­dis­sä ole­va ri­kas­tus­ma­te­ri­aa­li tar­koit­taa oppi­kir­jan ohel­la käy­tet­tä­vää ope­tus­ta ja opis­ke­lua tu­ke­vaa ai­neis­toa.

Oppi­kir­ja on sekä opet­ta­jal­le että opis­ke­li­jal­le ai­na­kin tois­tai­sek­si pää­työ­vä­li­ne ja “käyt­tö­liit­ty­mä” – Joko pe­rin­tei­ses­sä print­ti- tai säh­köi­ses­sä muo­dos­sa.

Rin­nal­la on kui­ten­kin hyvä olla täl­lais­ta ri­kas­tus­ma­te­ri­aa­lia, jota on help­po käyt­tää, kun se on säh­köi­ses­sä muo­dos­sa val­miik­si aihettain koot­tu­na ja jär­jes­tet­ty­nä.

Ma­te­ri­aa­lia voi ku­kin opet­ta­ja hyö­dyn­tää it­sel­leen so­pi­val­la ta­val­la.

Si­säl­lön run­ko­na on mit­ta­va ko­ko­el­ma ai­heit­tain jär­jes­tet­ty­jä link­ke­jä hy­vil­le net­ti­si­vuil­le, uu­ti­siin ja mui­hin läh­tei­siin.

Leh­dis­sä on run­saas­ti valo­ku­vi­a­ni ja muu­ta kuva- ja kart­ta-ai­neis­toa.

Esimerkkinä mainittakoon lukuisat kuva-kartta- koosteet. Tämmöinen tehtävähän oli syksyn 2014 maantieteen reaalikokeessa!

zine_mainos_kuva_analyysi
Kuvakaappaus ge2- kurssin lehdestä

Ar­tik­ke­lei­hin olen koon­nut ai­hee­seen liit­ty­viä blo­gi­kir­joi­tuk­siani ja muu­ta­kin vuo­sien mit­taan syn­ty­nyt­tä ma­te­ri­aa­lia. Tä­män si­säl­lön ei ole tar­koi­tus kor­va­ta oppi­kir­jan teks­tiä, vaan ri­kas­tut­taa sitä mm. ajan­koh­tai­sil­la uu­ti­sil­la ja esi­mer­keil­lä.

Materiaalien käyttöikeudet

Creative Commons -käyttölupa
Lukion biologian ja maantieteen opetuksen rikastusmateriaalia, jonka tekijä on Aarne Hagman, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Pil­vi­pal­ve­luis­sa ole­vat ku­vat ja vi­de­ot

Ar­tik­ke­leis­sa on link­ke­jä mi­nun ku­vii­ni Flickrissä, Panoramiossa, EveryTrailissa sekä vi­de­oi­hi­ni YouTubessa. Näi­tä tu­len käyt­tä­mään vie­lä syyskuun 2014 jäl­keen­kin enkä myös­kään pois­ta tois­tai­sek­si siel­lä ole­via ku­via ja vi­de­oi­ta.

Myös Diigoni on käytössä edelleen, vaikka luonnollisesti en sitä enää työlinkeillä niin aktiivisesti päivitä. Kurssien verkkolehdissä on linkki kyseisen kurssin Diigolistalle.

Materiaalin käyttötapoja

Näis­sä verk­ko­leh­dis­sä ei ole mu­ka­na val­mii­ta tun­ti­suun­ni­tel­mia tai teh­tä­viä, kos­ka läh­tö­koh­ta­na on se, että ku­kin opet­ta­ja ra­ken­taa tun­tin­sa sekä muun ope­tuk­sen­sa omal­la ta­val­laan. Tämä ma­te­ri­aa­li an­taa tä­hän mah­dol­li­suuk­sia esim. seu­raa­vas­ti:

  • Verk­ko­leh­den ar­tik­ke­lit voi sel­lai­se­naan lin­kit­tää omaan ope­tus­ma­te­ri­aa­liin.
  • Ar­tik­ke­leis­ta voi poi­mia link­ke­jä , ku­via, vi­de­oi­ta sekä ani­maa­ti­oi­ta omaan oppi­ma­te­ri­aa­liin tai tun­neil­le sekä ko­to­na kat­sot­ta­vak­si.
  • Run­saas­ta läh­de­ma­te­ri­aa­lis­ta voi laa­tia eri­lai­sia säh­köi­siä tai mui­ta teh­tä­viä.
  • Val­miik­si ai­heit­tain jär­jes­tet­ty­jä link­ki­lis­to­ja voi päi­vit­tää ja täy­den­tää itse, kun mit­ta­va poh­ja­työ on verk­ko­leh­des­sä val­miik­si teh­ty
  • Si­säl­lös­tä ja sen to­teu­tuk­ses­ta saa vink­ke­jä sii­hen, mis­tä saa eri­lais­ta ma­te­ri­aa­lia.
  • Ma­te­ri­aa­lis­ta löy­tyy ehkä en­tuu­des­taan tun­te­mat­to­mia net­ti­so­vel­luk­sia tai muu­ten saa uu­sia ide­oi­ta ope­tuk­seen.

Päivitystietoa

Saat verk­ko­leh­det käyt­töö­si sii­nä muo­dos­sa kuin ne olivat 2014 viimeisellä viikolla.
Päivitän lehtiä edelleen, mutta nyt eläkkeellä ollessani harvakseltaan.

Verkkolehdissä ja niiden ar­tik­ke­leis­sa on link­ke­jä seuraaviin pilvipalveluihin:

Nämä ovat edel­leen käy­tös­sä­ni enkä myös­kään toistaiseksi pois­ta siel­tä nii­tä ku­via ja vi­de­oi­ta, joi­hin on link­ki näi­den verk­ko­leh­tien ar­tik­ke­leis­sa.

Toivon, että näistä verkkolehdistä on iloa ja hyötyä opetustyössäsi sekä biologian ja maantieteen opiskelussasi!