Vulkanismi

Artikkelin sisältö:


Uutta ja ajankohtaista
Whakaari Volcano, White Island, New Zealand - December 12th, 2019
[Artikkelin alkuun]


Johdanto ja kuvia

Vulkanismiin kuuluvat:

  • Eri tyyppiset tulivuoret
  • Kuumat lähteet
  • Kaasupurkaukset
  • Kuplivat mutalähteet

Vulkanismia

Lava Flowing Into a Seemingly Bottomless Crack; Full details at: http://gallery.usgs.gov/videos/423


[Artikkelin alkuun]
Parhaillaan purkautuvat tulivuoret netissä:

[Artikkelin alkuun]Worldmapper- karttoja:

Linkit alla oleviin karttohin selityksineen:

Volcanic Eruptions 2000-2017; Worldmapper.org; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Volcanic Eruptions Deaths 2000-2017; Worldmapper.or; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Volcanic Eruptions Damages 2000-2017; Worldmapper.or; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Volcanic Eruptions Homeless 2000-2017


[Artikkelin alkuun]Tapausselostus keväältä 2010: Islannin Eyjafjallajökull- vuoren purkaus

Blogijuttujen koonti:

26.3.2010
Is­lan­nin Ey­jaf­jal­la­jö­kull- jää­ti­kön lie­peil­lä pur­kau­tuu par­hail­laan tuli­vuo­ri. Tuli­vuo­ri on pur­kau­tu­nut vii­mek­si vuon­na 1821-1823 ja sen he­rän­nyt ak­tii­vi­suus yl­lät­ti tut­ki­jat. Nyt pur­kaus on voi­mis­tu­nut ja laa­va­vir­ta va­luu vuo­rel­ta poh­joi­seen laak­soa pit­kin. Vie­lä ei voi­da en­nus­taa, kuin­ka kau­an pur­kaus kes­tää.

Lä­hel­lä tätä vuor­ta on Kat­la- vuo­ri. Sen pur­kaus oli­si pal­jon tu­hoi­sam­pi, kos­ka sen pääl­lä on jää­tik­kö. Sen su­la­mi­nen saat­tai­si joh­taa alu­eel­li­seen ka­tast­ro­fiin.

15.4.2010
Ey­jaf­jöll- tuli­vuo­ren raju pur­kaus on ol­lut tä­män­päi­vän me­di­an pää­uu­ti­nen. Pur­kaus­ta ja sen seu­rauk­sia on  esi­tel­ty mo­nel­ta kan­til­ta, jo­ten täs­sä ei nyt ole mi­tään syy­tä ru­ve­ta jo­tain uut­ta sii­tä vään­tä­mään.

Kuun­te­lin kiin­nos­tu­nee­na, kun vul­ka­nis­miin pe­reh­ty­nyt tut­ki­ja tv-uu­ti­sis­sa sel­vit­ti pur­kauk­sen luon­net­ta ja sitä, mitä tuo “tuh­ka” itse asi­as­sa on. Tämä tuli­vuo­ri pur­kau­tuu jää­ti­kön alla. Sen kuu­mat pur­kaus­tuot­teet su­lat­ta­vat ylä­puo­lel­la ole­vaa jää­tä ja syn­tyy vet­tä höy­rys­tä­vä rä­jäh­dys­mäi­nen pur­kaus. Pur­kaus­kaa­sui­hin se­koit­tuu mm. laa­vas­ta ir­to­via, erit­täin pie­niä la­si­mai­sen te­rä­viä pa­la­sia. Juu­ri nämä ovat erit­täin vaa­ral­li­sia len­to­ko­neil­le, kos­ka ne moot­to­rei­hin tun­keu­tu­es­saan saat­ta­vat su­laa uu­del­leen ja näin ne voi­vat jopa sär­keä moot­to­rit.

16.4.2010
Is­lan­nin tuli­vuo­ren pur­kauk­ses­ta Suo­men­kin pääl­le le­vi­ä­vää tuh­ka­pil­veä on tur­ha tii­rail­la ylös­päin: Ei se var­maan tai­vaal­la ero­tu. Sen si­jaan on ker­rot­tu, että au­ri­gon­las­kut ovat sen joh­dos­ta ta­val­lis­ta vä­rik­kääm­piä.

Pi­ti­hän tätä men­nä kat­so­maan, kun sat­tui so­pi­va ilma ja pil­vet ei­vät ko­ko­naan peit­tä­neet au­rin­koa. Sain var­sin hy­viä ku­via Kuo­pi­on Neu­la­mäen tor­nis­ta. Joh­tuu­ko tai­vaan­ran­nan pu­ner­rus ja myös laa­jem­mal­le mai­se­maan le­vi­ä­vä sä­vy­tys tuos­ta tuli­vuo­ren tuh­kas­ta, vai onko ky­sees­sä vain ta­val­li­nen ko­mea au­rin­gon­las­ku, jää­köön ku­vien kat­se­li­jan ar­vi­oi­ta­vak­si.

Kuo­pi­on Neu­la­mä­el­tä 16.4.2010

Kuo­pi­on Neu­la­mä­el­tä 16.4.2010

Uutisia kyseisen tapahtuman ajoilta:


[Artikkelin alkuun]


Supertulivuoret

“Supertulivuorten” purkaus aiheuttaisi valtavan, ainakin koko kyseistä maanosaa tai jopa koko maapalloa kostettavan katastrofin

[Artikkelin alkuun]


Yellowstone


Incredible World; Julkaistu 6.7.2015; SUPERVOLCANO! 7 Supervolcanoes That Threaten The Future of Humanity (Including, Yellowstone, potentially the world’s BIGGEST volcano eruption!)

YellowstoneNPS; Julkaistu 20.9.2018
Steamboat Geyser erupted for the 19th time in 2018 on Monday, September 17. Enjoy some of the sights and sounds of the world’s tallest active geyser!


[Artikkelin alkuun]


Nettimateriaalia


Nettilähteitä suo­mek­si


[Artikkelin alkuun]Nettilähteitä eng­lan­nik­si


[Artikkelin alkuun]


Satelliittikuvia

Sakurajima Volcano, Kagoshima Prefecture, Kyushu, Japan - December 8th, 2019


Mount Shishaldin Volcano with new lava flow and lahars, Unimak Island, Aleutian Islands, Alaska, USA - November 26th, 2019


Mount Erebus Volcano, Antarctica - November 9th, 2019


Metis Shoal Volcano eruption, Tonga - October 15th, 2019


Stromboli Volcano, Italy - July 2nd, 2019


Popocatépetl Volcano, Mexico - March 28th, 2019


Anak Krakatau


Kamchatkan_volcanoes_31_Dec_S2B_432_crop_10


Volcan_de_Fuego_15_Dec_L8_432_pan_10high_crop_7_5


Shiveluch_Volcano_S2A_432_crop_10


Naples_Vesuvius_S2A_432_crop_10


Mount Etna Volcano, Sicily, Italy - October 22nd, 2019


Mount Etna Volcano 3D rotation


Mount Etna Volcano 3D rotation showing lava flows, based on a Sentinel-2 image from July 27th, 2019


Mount_Etna_432_12118_animation


Mount Agung Volcano, Bali, Indonesia


Volcan_de_Fuego_01_Feb_2018_L8_432_762high_pan_crop_close_15


Shiveluch volcano, Kamchatka Krai, Russia


Anak Krakatau, Indonesia - March 31st, 2019


Sinabung Volcano Eruption 2018 02 19

Etna 2017 03 16


[Artikkelin alkuun]

Twitteristä:Share