By NASA (NASA) [Pub­lic do­main], via Wi­ki­me­dia Com­mon http://up­lo­ad.wi­ki­me­dia.org/wiki­pe­dia/com­mons/c/c8/Ozo­ne_cyc­le_in_Fin­nish.png

Magneettikenttä suojaa kosmiselta säteilyltä ja otsonikerros UV- säteilyltä.
Tämä artikkeli keskittyy otsoniin. 

Uutta ja ajankohtaista:


Ilmakehän otsonia tuhoavien CFC- yhdisteiden käytön rajoittamisesta päästiin kattavaan sopimukseen Montrealissa vuonna 1987. Niinpä etenkin etelänänapamanteereen päälle syntynyt ns, otsoniaukko alkoi sen jälkeen selvästi supistua.

Viime aikoina on yllättäen mitattu kohonneita CFC- yhdisteiden pitoisuuksia ilmakehässä ja tilalle on tullut myös muita otsonille haitallisia aineita. On myös havaittu, että Montrealin sopimus auttoi otsonikerrosta palautumaan napa-alueilla, mutta laajalla vyöhykkeellä päiväntasaajan molemmin puolin tilanne ei ole parantunut.

Muut lähdelinkit ovat artikkelin lopussa.


****

Blogijuttu 28.10.2008

Tä­män päi­vän Sa­von Sa­no­mis­sa on po­si­tii­vi­sia uu­ti­sia stra­to­sfää­rin ot­so­ni­ker­rok­ses­ta. Ha­vain­to­jen mu­kaan ke­his­tys­kul­ku, mikä on joh­ta­nut eten­kin Ete­lä­man­te­reen pääl­lä jopa ns. ot­so­ni­auk­koon on py­säh­ty­nyt ja jos hy­vin käy, ot­so­ni­ker­ros saat­taa tut­ki­joi­den mu­kaan toi­pua jopa an­nal­leen vuo­teen 2050 men­nes­sä. Mikä se alku­pe­räi­nen ot­so­nin mää­rä sit­ten on ol­lut­kin. Tämä on vuon­na 1987 sol­mi­tun Mont­re­a­lin so­pi­muk­sen an­si­o­ta. So­pi­muk­sen alle­kir­joit­ta­neet 191 maa­ta ovat ra­joit­ta­neet ns. CFC- yh­dis­tei­den käyt­töä mm. kyl­mä­lait­teis­sa ja spray­pul­lois­sa.

Ot­so­nil­la on vai­ku­tuk­sil­taan kak­si “roo­lia” ilma­ke­häs­sä. Ylä­ilma­ke­hän ot­so­ni suo­jaa Maa­ta ja sen eli­öi­tä hai­tal­li­sel­ta UV- sä­tei­lyl­tä eli on hy­väs­tä.  Ala­ilma­ke­häs­sä suu­ri­na pi­toi­suuk­si­na ot­so­ni on “pa­haa”eli on il­man saas­te, joka mm. vau­ri­oit­taa kas­vien so­luk­ko­ja ja ai­heut­taa ih­mi­sel­lä är­sy­tys­tä hen­gi­tys­teis­sä.

Stra­to­sfää­rin ot­so­nil­la ja il­mas­ton läm­pe­ne­mi­sel­lä on kes­ke­nään mää­rät­ty­jä kyt­kök­siä, mut­ta pro­ses­sit ovat var­sin mut­kik­kai­ta ja ei­vät niin yksi­se­lit­tei­siä. Saat­taa käy­dä niin, että sot­kee keskenään kas­vi­huo­ne­il­mi­ön/il­mas­ton läm­pe­ne­mi­sen ja ot­so­ni­ka­don il­man, että ym­mär­tää il­mi­öi­den pe­rim­mäis­tä luon­net­ta. Syyt ja seu­rauk­set voi­vat heit­tää ns. hä­rän­pyl­lyä.

Se­kin on tä­män uu­ti­sen yh­tey­des­sä huo­moi­ta­vaa, että vie­lä elo­kuus­sa uu­ti­soi­tiin ete­lä­na­van ot­so­ni­au­kon laa­je­ne­van (YLE Ym­pä­ris­tö). Tä­mä­kin osoit­ta­nee, että ky­sees­sä ovat var­sin mut­kik­kaat pro­ses­sit. Il­mas­ton läm­pe­ne­mi­sen to­del­li­sia seu­rauk­sia ilma­ke­häs­sä ei vie­lä ihan tar­koin voi­da en­nus­taa. Il­mei­sim­min stra­to­sfää­rin ne osat, mis­sä ot­so­nia syn­tyy jääh­ty­vät, vaik­ka alem­pa­na läm­pi­ää. Tämä sit­ten puo­les­taan hi­das­taa ot­so­ni­ker­rok­sen toi­pu­mis­ta.

  • Ju­tun juur­ta: Sa­von Sa­no­mat 28.10.2008
http://com­mons.wi­ki­me­dia.org/wiki/File:Min_ozo­ne.jpg; This file is in the pub­lic do­main be­cau­se it was so­le­ly cre­a­ted by NASA


Nettilähteitä:


Twitteristä:[Artikkelin alkuun]

Share