Elämän edellytyksiä

Myriams-Fotos / Pixabay

Vesi


Vesi­mit­ta­rei­ta lam­mel­la:

Ai­nee­na vesi on aika eri­koi­nen ja sen ole­muk­seen pa­neu­dut  myös ke­mi­an tun­neil­la: Yksi sen omi­nais­piir­re nä­kyy vi­de­ol­la – Mikä? (Niin! Ja mi­käs lin­tu lau­laa?)


***

Vesi peit­tää val­ta­me­ri­nä n 71 % maa­pal­lon pin­ta-alas­ta. Sekä niis­sä että muis­sa ve­sis­sä on ri­kas eli­ös­tö ja to­den­nä­köi­ses­ti maa­pal­lon elä­mä­kin sai al­kun­sa me­res­sä.  Mo­net eli­öt elä­vät ve­den pääl­lä ku­ten vi­de­on vesi­mit­ta­ri. Suu­rin osa eli­öi­den so­luis­ta on vet­tä ja bio­ke­mi­al­li­set re­ak­ti­ot ta­pah­tu­vat vesi­liuok­ses­sa. Vesi on foto­syn­tee­sin raa­ka-aine ja kas­vit ot­ta­vat ra­vin­teet maa­pe­räs­tä ve­teen liu­en­nei­na.

Sii­tä, mi­ten tali­ti­ai­nen sel­vi­ää pak­ka­sel­la voit lu­kea Eko­sys­tee­min ener­gia- ar­tik­ke­lis­ta

Elämää ääriolosuhteissa

Kar­hu­kai­set

By Tommy from Arad (Tardigrada) [CC BY 2.0 ], via Wikimedia Commons

NASA löy­si uut­ta elä­mää myrk­ky­jär­ves­tä

By Jim Peaco, National Park Service – http://www.nps.gov/features/yell/slidefile/thermalfeatures/hotspringsterraces/midwaylower/Images/17708.jpgtransferred from the English Wikipedia, original upload 1 April 2004 by ChrisO, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=326389

Ar­kis­ton aar­tei­ta: Kar­hu­jen tal­vi­uni on fy­si­o­lo­gi­nen ihme

Me­ren sy­vyyk­sis­sä pai­ne on kova.

Seu­raa­vas­ta lin­kis­tä pää­set kat­so­maan elä­mää siel­lä

http://en.wiki­pe­dia.org/wiki/File:Anop­lo­gas­ter_cor­nu­ta_2.jpg; Pub­lic do­main

Share