Photo by MemoryCatcher (Pixabay)

Uutta ja ajankohtaista


Idän­leh­ti­kuo­ri­ai­nen le­päl­lä; Enon­kos­ki 14.8.2011; Aar­ne Hag­man

Esimerkkejä ja lähteitä

Aarne Hagman; Julkaistu 27.5.2010; Runsas lehtokotiloesiintymä Kuopion Savilahdessa 27.5.2010

Blogijuttu 27. 5.2010
Ko­ti­lo­in­vaa­sio

Ko­ti­loi­den Suo­men val­loi­tuk­ses­ta on uu­ti­soi­tu jo use­am­man vuo­den ajan. Tä­nään olin pyö­rä­ret­kel­lä Kuo­pi­on Savi­lah­des­sa ja ko­ti­loi­ta oli maas­sa suo­ras­taan röyk­ki­öi­nä. Leh­to­ko­ti­lok­si ne tun­nis­tin.
Tämä laji on vä­hi­tel­len le­vit­täy­ty­nyt alku­pe­räi­sil­tä asuin­si­joil­taan ran­nik­ko­seu­dun leh­dois­ta yhä poh­joi­sem­mak­si.
Ku­ten vi­de­ol­ta­kin nä­kyy ne ovat to­del­la kaik­ki­ruo­kai­sia! Leh­to­ko­ti­los­ta­kin saat­taa olla to­del­lis­ta hait­taa puu­tar­hois­sa ja puis­tois­sa.
Var­si­nai­sek­si  rie­sak­si on äi­ty­nyt tu­lo­kas­laji es­pan­jan­siru­e­ta­na (vieraslajit.fi) , jos­ta ei tah­do pääs­tä eroon mil­lään.Suo­tui­sis­sa olois­sa la­jin po­pu­laa­ti­on yk­si­lö­mää­rä saat­taa kas­vaa suu­rek­si. Kuo­pi­on Savi­lah­des­sa oli tou­ko­kuus­sa 2010 leh­to­ko­ti­loi­ta suo­ras­taan kasa­päin

Muu­ra­hais­ten pe­säs­sä syn­tyy elo­kuus­sa li­sään­ty­mis­ky­kyi­siä, sii­vel­li­siä yk­si­löi­tä, jot­ka sit­ten läh­te­vät pa­riu­tu­mis­len­nol­le. Näi­tä ”len­to­muu­ra­hai­sia” voi läm­pi­mä­nä kesä­il­ta­na olla sa­mal­la pai­kal­la to­del­la run­saas­ti.

Aarne Hagman; Julkaistu 18.8.2012; “Lentomuurahaisia” rantakalliolla

Val­ko­pos­ki­han­hi on esi­merk­ki la­jis­ta, joka on le­vit­täy­ty­nyt uu­teen, sil­le alun­pe­rin vie­raa­seen elin­ym­pä­ris­töön. Niin­pä nii­tä lai­dun­taa mm. Hel­sin­gin ja Es­poon vi­her­a­lu­eil­la ny­kyi­sin sa­ta­ma­ää­rin:


Aarne Hagman; Julkaistu 19.1.2009; Valkoposkihanhia Espoossa 2.9.2007

Nettimateriaalia

Eng­lan­nik­si

OpenStax- materiaaliTwitteristä:
[Artikkeiin alkuun]

Share