geralt / Pixabay; CCO

Uutta ja ajankohtaista


Sivun sisältö:Artikkeli käsittelee maapallon väestöä, mutta tähän on syytä laittaa uusinta tietoa Suomen väestökehityksestä:

Historiaa vuodelta 1955:

Kuvaruutukaappaukset: Suomen Kuvalehti N:o 49; 10.12.1955; Lehden luvalla

Suomen kuvalehden numerossa 10.12.1955 oli artikkeli maapallon väestön määrän kehityksestä. Tuonna vuonna maapallolla oli 2,772 miljardia ihmistä. Tekstissä nojaudutaan YK:n väestöennusteisiin, joiden mukaan maapallon väkiluku saavuttaa 4 miljardin rajan vuonna 1980. Vuonna 2000 väkiluku olisi tuolloin laaditun ennusteen mukaan 5.5 mrd ja vuoteen 2055 mennessä päädytään jopa 12,5 miljardiin.
Todelliset luvut ovat seuraavat:
1980: 4,44 mrd
2000: 6,06 mrd
Ennuste vuodelle 2050 on 8,91 mrd
Kasvu on siis ollut 1955-2000 nopeampaa kuin, mitä tuolloin laskettiin, mutta on sen jälkeen hidastunut: käyrä ei enää nouse niin jyrkästi ylöspäin.
Artikkelissa pohditaan niitä ongelmia (kuten ruokapula) , mitä nopea väestön lisäys Afrikan ja Aasian maissa aiheuttaa ja miten tilannetta voisi auttaa.
Mielenkiintoisia ovat nuo sieltä kuvankaappauksena poimimani lauseet nykyaikaan peilattuna.

[Artikkelin alkuun]Vanhempia blogijuttuja:

Väestökellojen lukemia

31.10.2011
Ilta­uu­tis­ten mu­kaan 7 mil­jar­dis ih­mi­nen syn­tyi 31.10.2011 Fi­lip­pii­neil­lä kes­ki­yöl­lä – Suo­men ai­kaan siis päi­vem­mäl­lä.
Ne­tis­tä löy­tyy si­vu­ja, jois­ta nä­kee maa­pal­lon vä­es­tön mää­rän juu­ri nyt.
Seurasin yhtä niistä ja otin kuvaruutukaappauksen silloin, kun ko. mittari näytti 7 mrd.
Ky­sees­sä oli “sym­bo­li­nen” ta­paus, jos­sa YK oli mu­ka­na. Tar­koi­tus oli sa­mal­la kiin­nit­tää huo­mi­o­ta maa­pal­lon vä­es­tö­ti­lan­tee­seen yli­pää­tään

[Artikkelin alkuun]

Kuvaruutukaappaus ko, sivulta

Väestökelloja ja muita tietoja:

***

Population Education; Julkaistu 26.3.2015; Watch human population grow from 1 CE to present and see projected growth in under six minutes. One dot = 1 million people.

***

[Artikkelin alkuun]

Blogijuttu aiheesta
27. 3. 2010

Maa­pal­lon vä­es­tön­kas­vu

Kun aloi­tan teh­dä tätä jut­tua  (27.3.2010 klo 11.29) maa­pal­lol­la on http://www.op­ti­mum­po­pu­la­ti­on.org/ – si­vus­tol­la pyö­ri­vän las­ku­rin mu­kaan 6 811 097 940 asu­kas­ta.

Suh­teel­li­ses­ti no­peim­min vä­es­tö kas­vaa Sa­ha­ran ete­lä­puo­li­ses­sa Af­ri­kas­sa. Esi­mer­kik­si Ni­ge­ris­sä kes­ki­mää­räi­nen lap­si­luku on 7 las­ta/nai­nen ja Eti­o­pi­an asu­kas­luku on vuon­na 2050 en­nus­teen mu­kaan 196 mil­joo­naa.
Jo en­nes­tään väki­lu­vul­taan suu­ris­sa Aa­si­an val­ti­ois­sa Bang­la­de­shis­sa, Pa­kis­ta­nis­sa ja In­ti­as­sa vä­es­tö kas­vaa edel­leen no­pe­as­ti toi­sin kuin Kii­nas­sa, jon­ka tiuk­ka vä­es­tö­po­li­tiik­ka on tait­ta­nut tä­män vie­lä tois­tai­sek­si maa­il­man vä­ki­rik­kaim­man val­ti­on vä­es­tön­kas­vun.

En­nus­tei­den mu­kaan seit­se­män mil­jar­din raja saa­vu­te­taan pa­rin vuo­den ku­lu­es­sa.
Mo­net te­ki­jät vai­kut­ta­vat sii­hen, kuin­ka suu­rek­si ja mi­hin asti maa­pal­lon väki­luku nou­see. Eri­lais­ten “ske­naa­ri­oi­den” mu­kaan maa­pal­lol­la on vuon­na 2050 alle 8, noin 8,4 tai jopa yli 10 mrd ih­mis­tä.

He­sa­rin ar­tik­ke­lis­sa Op­ti­mum Po­pu­la­ti­on Trus­tin joh­ta­ja Ro­ger Mar­tin poh­dis­ke­lee vä­es­tön­kas­vun ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia. Seu­rauk­set kie­tou­tu­vat il­mas­ton muu­tok­seen:

  • Tu­lee pu­laa vil­je­ly­maas­ta ja met­siä ha­ka­taan yhä enem­män: Hii­li­nie­lut vä­he­ne­vät. Tämä joh­taa ilma­ke­hän hii­li­di­ok­si­din li­sään­ty­mi­seen ja sitä kaut­ta kas­vi­huo­ne­il­miö voi­mis­tuu.
  • Ote­taan käyt­töön maa­pe­räl­tään ohui­ta, yhä huo­nom­min vil­je­lyk­seen so­vel­tu­via alu­ei­ta, joi­hin eroo­sio pää­see hel­pos­ti vai­kut­ta­maan. Maa­perä voi hä­vi­tä ko­ko­naan ja kal­li­ok­si pal­jas­tu­nees­sa maan­ka­ma­ras­sa ei vii­len­tä­vä vesi pysy. Tä­mä­kin nos­taa ai­na­kin pai­kal­lis­ta läm­pö­ti­laa.
  •  Kai­kil­la, uu­sil­la­kin ih­mi­sil­lä on lupa vau­ras­tua ja tämä tie­tää li­sään­ty­vää ku­lu­tus­ta ja luon­non­va­ro­jen käyt­töä: Hii­li­ja­lan­jäl­ki kas­vaa

Maa­pal­lon vä­es­tön­kas­vun hil­lit­se­mi­nen on vai­kea ja moni­syi­nen ky­sy­mys. Tel­luk­sem­me hy­vin­voi­vaan vä­es­tön­o­saan kuu­lu­vi­na mei­dän on help­po sa­noa, mitä ke­hi­tys­mais­sa pi­täi­si teh­dä, mut­ta onko meil­lä mo­raa­lis­ta oi­keut­ta kiel­tää vaik­ka­pa af­rik­ka­lai­sil­ta elin­ta­son nos­ta­mi­nen ja ih­me­tel­lä lap­si­run­saut­ta, vaik­ka glo­baa­lil­la ta­sol­la oli­si pa­rem­pi, että he ei­vät ku­lut­tai­si enää luon­non­va­ro­ja niin­kuin me olem­me teh­teet ei­vät­kä ai­heut­tai­si enää li­sää il­mas­ton läm­pe­ne­mis­tä ai­na­kaan no­pe­al­la vä­es­tön­kas­vul­la.

Kun nyt lo­pet­te­len tä­män ju­tun kir­joit­ta­mis­ta (klo 11.54)  maa­pal­lol­la on  6 811 101 527 asu­kas­ta eli väki­luku on li­sään­ty­nyt tänä ai­ka­na 3587 hen­gel­lä eli 144,5 hen­keä/mi­nuut­ti ja sii­tä las­kien täl­lä het­kel­lä väki­luku kas­vaa 75 413 088 ih­mi­sel­lä vuo­des­sa.
He­sa­rin ar­tik­ke­lin mu­kaan kas­vu on 75 0000 000/vuo­si eli suu­ruus­luok­ka on sama.

Läh­tei­tä:

  • Hel­sin­gin Sa­no­mat 26.3.2010

***

Väestökarttoja World Mapperissa ja muuallakin

***

[Artikkelin alkuun]

Mui­ta net­ti­läh­tei­tä:

[Artikkelin alkuun]

Muuttoliikkeestä:

Artikkeli muuttoliikkeistä

geralt / Pixabay

[Artikkelin alkuun]

Twitteristä:
Share
error: Content is protected !!