Kuva: Aarne Hagman

Lisääntyminen voidaan jakaa kahteen päätyyppiin, suvulliseen ja suvuttomaan, mautta sen toteutuksesta on eliökunnassa olemassa hyvin monenlaisia versioita.

Nettimateriaalia suomeksi:


Järvilohi kutee:

WWF Suomi; Äärimmäisen uhanalaiset järvilohet kutemassa; 12.10.2019


Englanniksi:

OpenStax- materiaali

OpenStax: lisääntyminen

Blogijuttu 18.8.201: Ajan­koh­tai­sia li­sään­ty­mis­toi­mia

Tämä vuo­si on ol­lut en­nä­tyk­sel­li­sen suo­tui­sa koi­vu­jen ku­kin­nal­le. Pe­rus­ta täl­le luo­tui jo vii­me ke­sä­nä. Nyt sit­ten nä­kyy suo­ras­taan kuk­ku­ra­mi­toin ku­kin­nan lop­pu­tuot­tei­ta: Koi­vun sie­me­niä on joka pai­kas­sa. Itse asi­as­sa ne ovat koi­vun he­del­miä eli päh­ky­löi­tä, joi­den si­säs­sä sie­men on. Pien­ten sii­vek­kei­den avul­la ne lii­te­le­vät tuu­len mu­ka­na pit­ki­ä­kin mat­ko­ja. Ra­di­os­sa­kin asi­aa jo­kin aika sit­ten kä­si­tel­tiin. Sii­nä asi­an­tun­ti­ja mm. ker­toi, kuin­ka pal­jon koi­vun sie­me­niä saat­taa löy­tyä ne­li­ö­met­ril­tä. Tark­ka luku ei jää­nyt mie­leen, mut­ta suu­rus­luok­ka on tu­han­sia. Hän to­te­si myös sen, että joka paik­kaan le­vin­neis­tä mil­jar­deis­ta sie­me­nis­tä vain jo­ku­nen al­kaa kas­vaa tai­mek­si. Il­meis­tä on, että täm­möi­nen li­sään­ty­mis­pon­nis­tus ra­sit­taa ko­vin koi­vu­ja. Sii­tä­kö joh­tu­nee, että lop­pu­ke­säl­tä on ra­por­toi­tu laa­jal­le le­vin­nyt­tä, koi­vu­ja jo tu­ho­a­maan­kin eh­ti­nyt­tä vi­rus­tau­tia – Koi­vun­kier­re­leh­ti­tau­tia

Tampere 12.5.2012

Ei­len il­lal­la sain vi­de­oi­tua tois­ta ajan­koh­tais­ta li­sään­ty­mis­toi­min­taa eli ns “len­to­muu­ra­hais­ten” par­vei­lua . On se aika vuo­des­ta, kun muu­ra­hais­ten pe­sis­sä ke­hit­ty­neet li­sään­ty­mis­ky­kyi­set koi­raa ja naa­rat py­räh­tä­vät suu­rin par­vin pa­rit­te­lu­len­noil­le. (kts Wiki­pe­dia)

***

Sie­nes­tä­jien ilok­si nii­den li­sään­ty­mis­osia eli  itiö­emiä puk­kaa tänä ke­sä­nä ke­rät­tä­väk­si tosi hy­vin. Met­säs­sä äk­kä­sin män­nyn vie­res­sä “ve­ri­sen” sie­nen, jol­lais­ta en en­nen muis­ta näh­nee­ni. Pai­kan pääl­lä päh­käi­ly ei vie­lä rat­kais­sut sitä, mikä sie­ni/il­miö oli ky­sees­sä. Ne­tis­tä per­kaa­mal­la sit­ten sel­vi­si, että ky­sees­sä on kar­va­so­ra­kas, jon­ka laji­tun­to­merk­kei­hin tuol­lai­set la­kin pääl­le pu­ser­tu­vat pi­sa­rat kuu­lu­vat.

Karvasorakas 18.8.2012

Twitteristä