Uk­kos­rin­ta­ma lä­hes­tyy Kuo­pi­o­ta 31.7.2008; Aar­ne Hag­man

Uutta ja ajankohtaista

Vuosi 2021

Earth - year 2021

Hieno ohjelma:


Year 2018


2m temperature Dec 2018 - Nov 2019


Johdannoksi

28.9.2018

Lappiin on tullut ensilumi. Mauri 18- myrsky puhalteli muutama päivä sitten. Viime kesän 2018 ennätyspitkiä helteitä muistellaan – Sää on aina ajankohtainen asia.
Maapallon ilmastonmuutoksen odotetaan lisäävän sään ääri-ilmiöitä ja niistä on nähty merkkejä viime aikoina.


Sää on ilmakehän alaosan eli troposfäärin kulloinenkin tila.

Kun katselet tai kuuntelet säätiedotuksia, niissä toistuvat lähes aina samat asiat: selostetaan, missä on matala- ja missä korkeapaine ja minne säärintamat niiden suhteen asettuvat ja miten ne liikkuvat.
Suomi sijaitsee keskileveyksillä, kylmemmän polaarisen ilmamassan ja lämpimämmiltä alueilta tulevan ilman rajakohdassa. Tässä ns. polaaririntamassa syntyy liikkuvia matalapaineita eli sykloneja, jotka varsin usein määrittävät sään yleiskuvan.

Polaarintaman sijaintiin ja mutkitteluun vaikuttavat taas ratkaisevasti ns. suihkuvirtaukset.
Kun nämä virtaukset ja säärintamat jumittuvat paikoilleen pitemmäksi ajaksi ja laajalle alueelle, sään yeistila on viikkoja tai jopa kuukausia samanlainen. Näin oli tilanne hellekesänä 2018 ja joinakin talvina, kun kovat pakkaset paukkuivat useamman viikon ajan.


Pilvistä:Kart­to­ja, ku­via ja vi­de­oi­ta:Blogijuttuja

4. 2.2012; Pak­ka­nen pauk­kuu ja heh­to­pas­cal- lu­ke­ma kor­ke­al­la

  • Ku­vaus­ret­kel­lä -24 C

Koko Eu­rop­paan on le­vin­nyt Si­pe­ri­as­ta saak­ka erit­täin kyl­mää il­maa. Tämä tie­tää mo­nis­sa mais­sa pak­kas­en­nä­tys­ten pauk­ku­mis­ta.

Itäi­ses­sä Suo­mes­sa ol­tiin lau­an­tai­na 28.1.2012 erit­täin lä­hel­lä kaik­kien ai­ko­jen suu­rin­ta il­man­pai­ne­lu­ke­maa. Tä­hän as­ti­sin suu­rin il­man­pai­ne 1 065,7 hpa on mi­tat­tu Hel­sin­gis­sä 22.1.1907 ja Suo­men kaik­kien ai­ko­jen pak­kas­en­nä­tys on vuo­del­ta 1999, jol­loin Kit­ti­län Po­kas­sa mit­ta­ri näyt­ti -51,5 as­tet­ta.

Itäi­ses­sä Suo­mes­sa ol­tiin lau­an­tai­na 28.1.2012 erit­täin lä­hel­lä kaik­kien ai­ko­jen suu­rin­ta il­man­pai­ne­lu­ke­maa. Tä­hän as­ti­sin suu­rin il­man­pai­ne 1 065,7 hpa on mi­tat­tu Hel­sin­gis­sä 22.1.1907 ja Suo­men kaik­kien ai­ko­jen pak­kas­en­nä­tys on vuo­del­ta 1999, jol­loin Kit­ti­län Po­kas­sa mit­ta­ri näyt­ti -51,5 as­tet­ta.

  • Tal­ven pak­kas­en­nä­tys: -40,7 Sal­la, Na­rus­ka 5.2.2012

Täs­sä sää­kart­ta-ani­maa­tio juo­lu­kuul­ta 2009, jol­loin ti­lan­ne oli sa­man­ta­pai­nen kuin nyt.

1. 8. 2010; Läm­pö­en­nä­tys, sa­vua mai­se­mas­sa ja my­räk­kä

Tä­män ku­lu­neen vii­kon päi­vät ovat “luon­to­blo­gis­tin” kan­nal­ta ol­leet mie­len­kiin­toi­sia. Tors­tai­na 29.7.2010 mi­tat­tiin Li­pe­ris­sä uusi Suo­men läm­pö­en­nä­tys (37,2 as­tet­ta). Sa­ma­na päi­vä­nä vir­ta­si Suo­meen sa­vua Ve­nä­jäl­tä ja sit­ten per­jan­tai­yönä 30.7.2010 erit­täin voi­ma­kas uk­kos­rin­ta­ma pyyh­käi­si Suo­men poik­ki.

Hei­nä­kuun hel­teet ovat ol­leet en­nä­tyk­sel­li­set Suo­mes­sa ja glo­baa­lis­ti­kin täs­tä vuo­des­ta on tu­los­sa maa­il­man il­mas­to­his­to­ri­an ai­ka­na mi­tat­tu läm­pi­min vuo­si. On­han pit­kään jat­ku­nees­sa hel­tees­sä ol­lut kes­tä­mis­tä. Kun nyt on var­sin sel­vää, että maa­pal­lon il­mas­to on jo läm­men­nyt ja läm­pe­nee edel­leen, on täm­möi­siin säi­hin so­peu­dut­ta­va tu­le­vi­na­kin ke­si­nä. Ti­lan­ne al­kaa jo to­del­la huo­les­tut­taa.

Tä­män suu­ren, koko maa­pal­lon ih­mis­kun­nan tu­le­vai­suut­ta kos­ket­ta­van muu­tok­sen rin­nal­la omat vai­vat ovat tie­tys­ti var­sin mi­tät­tö­miä. To­te­an täs­sä kui­ten­kin, että hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti en ole kos­kaan ol­lut mi­ten­kään ihas­tu­nut hei­nä­kuu­hun: On yleen­sä mei­kä­läi­sen ma­kuun lii­an läm­min, ul­ko­na paar­mat hyök­käi­le­vät kimp­puun ja lin­nut­kaan ei­vät enää lau­la. Tämä mie­li­pide kos­kee siis sem­mois­ta “kesä­lö­höi­lyä” – kun­non hei­nä­työ­työt ja vas­taa­vat, jois­sa hiki vir­taa ihan ai­hees­ta ovat sit­ten ihan eri jut­tu!

Ve­nä­jäl­lä rie­huu edel­leen sa­to­ja tur­ve- ja mui­ta pa­lo­ja. Meil­lä on ol­lut esim. Mos­ko­vaan ver­rat­tu­na jol­tik­sen­kin sie­det­tä­vää. Siel­lä läm­pö­tila on ol­lut koko ajan vie­lä kor­ke­am­pi kuin Suo­mes­sa ja sen li­säk­si kau­pun­ki on täyn­nään em. pa­lois­ta tul­lut­ta sa­vua.

Kaak­kois­ten tuul­ten mu­ka­na sa­vua le­vi­si myös Suo­meen. Kä­vin ku­vaa­mas­sa 29.7.2010 lähi­a­lu­een mai­se­mia, jois­sa sa­vua nä­kyy sel­väs­ti. Sa­vun ta­kia au­rin­gon­las­ku oli nor­maa­lia pu­nai­sem­pi.

Oli odo­tet­ta­vis­sa, että hi­ki­nen hel­le jos­sain vai­hees­sa tie­tää voi­mak­kai­ta uk­ko­sia tuu­li­neen. Näin si­ten kävi per­jan­tai­yönä 30.7.2010. Oma olo­paik­ka ei sat­tu­nut ai­van uk­kos­rin­ta­man kul­ku­rei­til­le, mut­ta kyl­lä ry­ti­nä ja pu­hu­rit oli­vat semm­moi­sia, että au­toon piti unen­pöp­pe­röi­se­nä ryn­nä­tä seu­raa­maan ti­lan­net­ta tar­peek­si kau­ak­si luo­kil­le vään­ty­vis­tä piha­puis­ta.

Nuo puut ei­vät kaa­tu­neet eikä sa­la­moi­ta­kaan lä­hel­le is­ke­nyt, mut­ta lähi­a­lu­eil­la meni pui­ta nu­rin ja poik­ki mo­nel­la pai­kal­la.. Pui­ta oli kaa­tu­nut myös säh­kö­lin­jo­jen pääl­le ja niin­pä kesä­pai­kan säh­köt­kin oli­vat poik­ki puo­li­tois­ta vou­ro­kaut­ta. Aa­mul­la kier­te­lin ku­vaa­mas­sa tä­män Asta– myrs­kyn tu­ho­ja:Kuva­set­ti Flick­ris­sä

Twitteristä:
[Artikkelin alkuun]

Share
error: Content is protected !!