Julius Silver; Pixabay; CCO

Uutta ja ajankohtaista

Islannin purkaus 19.12.2023-

YLE- uutiset 19.12.2023

Twitteristä artikkelin lopussa

Artikkelin sisältö

Parhaillaan purkautuvat tulivuoret


Johdanto, kuvia ja videoita

Vulkanismiin kuuluvat:

  • Eri tyyppiset tulivuoret
  • Kuumat lähteet
  • Kaasupurkaukset
  • Kuplivat mutalähteet

Vulkanismia

Lava Flowing Into a Seemingly Bottomless Crack; Full details at: http://gallery.usgs.gov/videos/423


Viimeaikaisia purkauksia

Islanti

Indonesia

La Palma

Filippiinit: Taal-vuoren purkaus

White Island:


Worldmapper- karttoja:

Linkit alla oleviin karttohin selityksineen:

Volcanic Eruptions 2000-2017; Worldmapper.org; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Volcanic Eruptions Deaths 2000-2017; Worldmapper.or; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Volcanic Eruptions Damages 2000-2017; Worldmapper.or; Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Volcanic Eruptions Homeless 2000-2017

Tapausselostus keväältä 2010: Islannin Eyjafjallajökull- vuoren purkaus

Blogijuttujen koonti:

26.3.2010
Is­lan­nin Ey­jaf­jal­la­jö­kull- jää­ti­kön lie­peil­lä pur­kau­tuu par­hail­laan tuli­vuo­ri. Tuli­vuo­ri on pur­kau­tu­nut vii­mek­si vuon­na 1821-1823 ja sen he­rän­nyt ak­tii­vi­suus yl­lät­ti tut­ki­jat. Nyt pur­kaus on voi­mis­tu­nut ja laa­va­vir­ta va­luu vuo­rel­ta poh­joi­seen laak­soa pit­kin. Vie­lä ei voi­da en­nus­taa, kuin­ka kau­an pur­kaus kes­tää.

Lä­hel­lä tätä vuor­ta on Kat­la- vuo­ri. Sen pur­kaus oli­si pal­jon tu­hoi­sam­pi, kos­ka sen pääl­lä on jää­tik­kö. Sen su­la­mi­nen saat­tai­si joh­taa alu­eel­li­seen ka­tast­ro­fiin.

15.4.2010
Ey­jaf­jöll- tuli­vuo­ren raju pur­kaus on ol­lut tä­män­päi­vän me­di­an pää­uu­ti­nen. Pur­kaus­ta ja sen seu­rauk­sia on  esi­tel­ty mo­nel­ta kan­til­ta, jo­ten täs­sä ei nyt ole mi­tään syy­tä ru­ve­ta jo­tain uut­ta sii­tä vään­tä­mään.

Kuun­te­lin kiin­nos­tu­nee­na, kun vul­ka­nis­miin pe­reh­ty­nyt tut­ki­ja tv-uu­ti­sis­sa sel­vit­ti pur­kauk­sen luon­net­ta ja sitä, mitä tuo “tuh­ka” itse asi­as­sa on. Tämä tuli­vuo­ri pur­kau­tuu jää­ti­kön alla. Sen kuu­mat pur­kaus­tuot­teet su­lat­ta­vat ylä­puo­lel­la ole­vaa jää­tä ja syn­tyy vet­tä höy­rys­tä­vä rä­jäh­dys­mäi­nen pur­kaus. Pur­kaus­kaa­sui­hin se­koit­tuu mm. laa­vas­ta ir­to­via, erit­täin pie­niä la­si­mai­sen te­rä­viä pa­la­sia. Juu­ri nämä ovat erit­täin vaa­ral­li­sia len­to­ko­neil­le, kos­ka ne moot­to­rei­hin tun­keu­tu­es­saan saat­ta­vat su­laa uu­del­leen ja näin ne voi­vat jopa sär­keä moot­to­rit.

16.4.2010
Is­lan­nin tuli­vuo­ren pur­kauk­ses­ta Suo­men­kin pääl­le le­vi­ä­vää tuh­ka­pil­veä on tur­ha tii­rail­la ylös­päin: Ei se var­maan tai­vaal­la ero­tu. Sen si­jaan on ker­rot­tu, että au­ri­gon­las­kut ovat sen joh­dos­ta ta­val­lis­ta vä­rik­kääm­piä.

Pi­ti­hän tätä men­nä kat­so­maan, kun sat­tui so­pi­va ilma ja pil­vet ei­vät ko­ko­naan peit­tä­neet au­rin­koa. Sain var­sin hy­viä ku­via Kuo­pi­on Neu­la­mäen tor­nis­ta. Joh­tuu­ko tai­vaan­ran­nan pu­ner­rus ja myös laa­jem­mal­le mai­se­maan le­vi­ä­vä sä­vy­tys tuos­ta tuli­vuo­ren tuh­kas­ta, vai onko ky­sees­sä vain ta­val­li­nen ko­mea au­rin­gon­las­ku, jää­köön ku­vien kat­se­li­jan ar­vi­oi­ta­vak­si.

Kuo­pi­on Neu­la­mä­el­tä 16.4.2010
Kuo­pi­on Neu­la­mä­el­tä 16.4.2010

Uutisia kyseisen tapahtuman ajoilta:


Super- ja erityisen vaaralliset tulivuoret

“Supertulivuorten” purkaus aiheuttaisi valtavan, ainakin koko kyseistä maanosaa tai jopa koko maapalloa kostettavan katastrofin


Yellowstone


Incredible World; Julkaistu 6.7.2015; SUPERVOLCANO! 7 Supervolcanoes That Threaten The Future of Humanity (Including, Yellowstone, potentially the world’s BIGGEST volcano eruption!)

YellowstoneNPS; Julkaistu 20.9.2018
Steamboat Geyser erupted for the 19th time in 2018 on Monday, September 17. Enjoy some of the sights and sounds of the world’s tallest active geyser!


Nettimateriaalia


Nettilähteitä suo­mek­si


[Artikkelin alkuun]Nettilähteitä eng­lan­nik­si


[Artikkelin alkuun]


Satelliittikuvia

Sakurajima Volcano, Kagoshima Prefecture, Kyushu, Japan - December 8th, 2019


Mount Shishaldin Volcano with new lava flow and lahars, Unimak Island, Aleutian Islands, Alaska, USA - November 26th, 2019


Mount Erebus Volcano, Antarctica - November 9th, 2019


Metis Shoal Volcano eruption, Tonga - October 15th, 2019


Stromboli Volcano, Italy - July 2nd, 2019


Popocatépetl Volcano, Mexico - March 28th, 2019


Anak Krakatau


Kamchatkan_volcanoes_31_Dec_S2B_432_crop_10


Volcan_de_Fuego_15_Dec_L8_432_pan_10high_crop_7_5


Shiveluch_Volcano_S2A_432_crop_10


Naples_Vesuvius_S2A_432_crop_10


Mount Etna Volcano, Sicily, Italy - October 22nd, 2019


Mount Etna Volcano 3D rotation


Mount Etna Volcano 3D rotation showing lava flows, based on a Sentinel-2 image from July 27th, 2019


Mount_Etna_432_12118_animation


Mount Agung Volcano, Bali, Indonesia


Volcan_de_Fuego_01_Feb_2018_L8_432_762high_pan_crop_close_15


Shiveluch volcano, Kamchatka Krai, Russia


Anak Krakatau, Indonesia - March 31st, 2019


Sinabung Volcano Eruption 2018 02 19

Etna 2017 03 16

Twitteristä:


Share
error: Content is protected !!