Photo by Alexas_Fotos (Pixabay)

Aurinko, sen säteily ja maapallon sijainti sopivalla etäisyydellä siitä mahdollistavat suotuisat olosuhteet elämälle. Toistaiseksi ei elämää ole muualta avaruudesta löytynyt.
Tässä artikkelissa tutkaillaan keskustähteämme  siitäkin kulmasta, että onko sen muuttuvasta toiminnasta vaaraa maapallolle ja sen asukkaille.

Uutta ja ajankohtaistaKatso myös artikkeli:


Sunspot 1429 Unleashes Two X-Class Flares; NASA Video; Julkaistu 17.5.2013

***

Mitä tapahtui auringossa vuonna 774 ja mistä sen tietää?
katso: 


Auringon toimintaa tarkkaillaan

Blogijuttu 16.3.2012

Ku­lu­neen pa­rin vuo­den ai­ka­na on ih­me­tel­ty, mikä Au­rin­koa vai­vaa. Sen ak­tii­vi­suu­den on to­det­tu vaih­te­le­van noin 11 vuo­den jak­sois­sa, mikä nä­kyy sen pin­nal­la esiin­ty­vien “au­rin­gon­pilk­ku­jen” mää­räs­sä. Ak­tii­vi­suu­den li­sään­ty­es­sä nii­den mää­rä myös kas­vaa. Täs­sä oli men­ty jo mon­ta vuot­ta koh­ti uut­ta Au­rin­gon ak­tii­vi­suu­den huip­pua koh­ti, mut­ta tämä oma täh­tem­me näyt­ti viet­tä­vän edel­leen hil­jai­se­so­loa.

Nyt ihan vii­me päi­vi­nä  ti­lan­ne on äk­kiä mut­tu­nut. Har­va se päi­vä ra­por­toi­daan hie­no­jen ku­vien ja vi­de­oi­den kera Au­rin­gos­sa ta­pah­tu­vis­ta mah­ta­vis­ta pur­kauk­sis­ta (“fla­re”)

Niistä sin­kou­tuu myös Maa­ta koh­ti run­saas­ti va­rau­tu­nei­ta hiuk­ka­sia, mikä taas tie­tää hie­no­ja re­von­tu­lia. Noin tun­ti sit­ten nä­kyi ko­din ik­ku­nas­ta var­sin hie­no­ja, vih­rei­tä re­vo­tu­lia Pui­jon ta­kaa. Sen jäl­keen kä­vim­me Kuo­pi­on sa­ta­mas­sa tii­rai­le­mas­sa tai­vaal­le, mut­ta eipä noi­ta enää nä­ky­nyt.

***

Revontulista ja magneettikentästä, uv- säteilystä ja otsonista on  tietoa näissä artikkeleissa:

***

janeb13 / Pixabay

Lisää tietoa otsikon aiheeseen liittyen:


Twitteristä


[Artikkelin alkuun]

Share
error: Content is protected !!